Kurs obsługi wind/dźwigów towarowo-osobowych

Cena od: 200,00 zł

Cena:

 • Kurs operator wind/dźwigów – 400,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
Kurs konserwatora żurawia warsztatowego

Cena:

 • Kurs operator wind/dźwigów – 400,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Chcesz podjąć nowe wyzwanie, Twoja praca jest związana z obsługą dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym bądź szpitalnych? Ten kurs jest dla Ciebie. Do obsługi tych urządzeń wymagane jest posiadania fachowej wiedzy oraz uprawnień UDT.

 

Kurs obejmuje dwie części teoretyczną i praktyczną .Wykwalifikowani instruktorzy przekażą  niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

25 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

26 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

28 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

34 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

35 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

39 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40 Obowiązki obsługującego określone są :

41 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42 Jednostka dozoru technicznego jest :

43 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

46 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48 Decyzja wydana przez UDT :

49 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

54 Instrukcja eksploatacji to :

55 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

59 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

60 Formami dozoru technicznego są :

61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64 Instrukcja stanowiskowa :

65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

66 Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70 W kasecie dyspozycji w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego powinny znajdować się :

71 Podczas normalnej eksploatacji jazda na dachu kabiny dźwigu budowlanego towarowo- osobowego :

72 Tabliczka znamionowa dźwigu powinna zawierać :

73 Praca dźwigiem budowlanym który nie jest zakotwiony do konstrukcji budynku :

74 Prawidłowo działające urządzenie chwytne powinno zadziałać :

75 Wyłącznik główny powinien :

76 Prawidłowo działające urządzenie chwytne, po swym zadziałaniu, utrzyma kabinę obciążona ładunkiem odpowiadającym udźwigowi nominalnemu przez :

77 Zderzaki w dźwigu budowlanym :

78 Bramki przystankowe :

79 Prawidłowo działający hamulec dźwigu budowlanego :

80 Czy instalacja odgromowa jest wymagana przy dźwigu budowlanym pracującym na otwartej przestrzeni?

81 Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

82 Informacje o możliwości przewożenia osób dźwigiem budowlanym można znaleźć w :

83 Podczas załadunku dźwigu budowlanego towarowego :

84 Jeżeli podczas jazdy dźwigiem budowlanym towarowo-osobowym nastąpi zanik napięcia :

85 W trakcie obsługi dźwigu budowlanego operator powinien :

86 Po zauważeniu przez obsługującego niebezpiecznego uszkodzenie dźwigu :

87 Podczas obsługi dźwigu budowlanego o niepełnej zabudowie kabiny :

88 Czy dozwolone jest przewożenie towarów ponadgabarytowych ?

89 Jeżeli instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, uszkodzeniem listwy zębatej kwalifikującym ja do natychmiastowej wymiany jest :

90 Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia?

91 Jeżeli codzienna kontrola stanu technicznego dźwigu wykonana przez obsługującego zakończyła się negatywnie, to :

92 Decyzja zezwalająca na eksploatacje dźwigu budowlanego towarowego wydawana jest na okres :

93 Decyzja zezwalająca na eksploatacje dźwigu budowlanego towarowo-osobowego wydawana jest na okres :

94 Liczba osób, które mogą być przewożone wraz z operatorem w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego :

95 Obsługujący dźwig towarowo-osobowy powinien się znajdować :

96 W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów w kabinie przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest dozwolone :

97 W przypadku sygnalizacji przeciążenia urządzenia operator powinien :

98 Praca dźwigiem budowlanym podczas burzy :

99 Próbę hamulca przeprowadza się :

100 Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, próbę łącznika krańcowego mechanizmu jazdy w kierunku góra wykonuje się :

101 Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :

102 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku niniejszego egzaminu będzie Pan/Pani posiadał/a świadectwo kwalifikacji do obsługi :

103 Maksymalna prędkość wiatru przy której można pracować dźwigiem :

104 Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu dźwigiem budowlanym odpowiada :

105 Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi kabinowych dźwigu jest uniemożliwienie :

106 Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca :

107 Zabezpieczenia mechaniczne które mogą występować w kabinie dźwigu :

108 Przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia podczas normalnej pracy :

109 Łączniki krańcowe dźwigu służą do :

110 Ogranicznik prędkości w dźwigu budowlanym towarowo-osobowym to :

111 Kończąc prace dźwigiem budowlanym towarowym należy :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: dźwigi budowlane towarowe i towarowo osobowe oraz wyciągi towarowe.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

25 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

26 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

28 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

34 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

35 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

39 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40 Obowiązki obsługującego określone są :

41 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42 Jednostka dozoru technicznego jest :

43 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

46 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48 Decyzja wydana przez UDT :

49 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

54 Instrukcja eksploatacji to :

55 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

59 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

60 Formami dozoru technicznego są :

61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64 Instrukcja stanowiskowa :

65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

66 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70 Co nazywamy strefa odryglowania drzwi szybowych?

71 Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca :

72 Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy :

73 Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą :

74 Podstawowe parametry dźwigu to :

75 Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to :

76 Co to jest nadszybie?

77 Co to jest podszybie?

78 Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych?

79 Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu?

80 Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego?

81 Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu ?

82 Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu :

83 Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w :

84 Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to :

85 W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do :

86 Właz w dachu kabiny służy do :

87 Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to :

88 W czym wyraża się udźwig?

89 Zapis Q=1000hg/13 osób oznacza, ze dźwigiem można przetransportować :

90 Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym?

91 Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest :

92 W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków? (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)

93 Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia ?

94 Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu?

95 Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego?

96 Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy?

97 Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu?

98 Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu?

99 Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, ze :

100 W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest :

101 Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest :

102 Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania :

103 Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada :

104 Które z wymienionych czynności sa zabronione?

105 Co nie należy do czynności obsługującego dźwig?

106 Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii?

107 Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych?

108 Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy?

109 Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy?

110 Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa?

111 Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie :

112 Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest :

113 Ogranicznik prędkości ma za zadanie :

114 Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu?

115 Łącznik krańcowy służy :

116 Do czego służą chwytacze?

117 Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe kiedy kabina jest poza :

118 Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda można przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys.2m, szer.2,5m i dł.4,5m?

119 Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda?

120 Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać :

121 Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000hg?

122 Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety waza po 500hg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo :

123 Ile niewielkich paczek o wadze 100hg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500hg?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg hazdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg hazdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Co zawiera tabliczka znamionowa urządzenia?

 

81 Wyłącznik główny powinien :

 

82 Co jest niezbędne do identyfikacji urządzenia na miejscu jego zainstalowania?

 

83 Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego?

 

84 Kiedy wykonuje się badania doraźne wyciągów towarowych przewoźnych i przenośnych :

 

85 Dla jakiego przypadku nie wykonuje się terminowych badan doraźnych kontrolnych

 

86 Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych wyciągu towarowego powinna być wykonywana zgodnie z :

 

87 Wyciąg towarowy posiada aktualną i pozytywna decyzje zezwalająca na eksploatacje wydany przez UDT, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego, ze urządzenie jest sprawne technicznie. Co powinien zrobić w tej sytuacji operator?

 

88 Kto zgodnie z ustawa o dozorze technicznym wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje wyciągu towarowego :

 

89 Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?

 

90 Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB :

 

91 W przypadku dozoru ograniczonego, czy obsługujący może pracować wyciągiem towarowym bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje  :

 

92 Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego urządzenie za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest :

 

93 Na Jakie urządzenia techniczne uprawnia wnioskowane zaświadczenie kwalifikacyjne?

 

94 Środkami ochrony indywidualnej są :

 

95 Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie pod dozorem ograniczonym gdy :

 

96 Kto jest odpowiedzialny za bezpieczna eksploatacje urządzenia?

 

97 Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia ?

 

98 Co należy zrobić, gdy zauważysz uszkodzenie konstrukcji toru jezdnego?

 

99 Które z wymienionych środków ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować obsługując dźwig budowlany o niepełnej zabudowie kabiny?

 

100 Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia?

 

101 Jeżeli urządzenie nie przeszło codziennej kontroli stanu technicznego wykonanej przez obsługującego, to :

 

102 Czy obsługujący może odmówić pracy na wyciągu towarowym?

 

103 Maksymalna prędkość wiatru, przy której można pracować wyciągiem towarowym?

 

104 Jaki maksymalny udźwig urządzenia uzyskamy dla długości wyciągu 11m i kącie nachylenia toru jezdnego 65˚ :

 

105 Przy jakim kącie nachylenia i maksymalnej długości toru jezdnego możemy podnieść ładunek o masie 160 kg :

 

106 W jakim przypadku może zadziałać wyłącznik zwisu lin :

 

107 Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy podstawy ładunkowej na końcu toru :

 

108 Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca :

 

109 Jaką funkcje pełnia zderzaki na torze jazdy platformy?

 

110 Łączniki krańcowe wyciągu towarowego służą do :

 

111 Prawidłowe działanie hamulca wyciągu towarowego powinno spowodować :

 

112 Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia ?

 

113 Co powinien wykonać operator, jak zauważy nieprawidłowe działanie wyciągu towarowego :

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wyciągi towarowe.

Treść Elementu

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.