Kurs obsługi układnicy magazynowej

Cena od: 500,00 zł

Cena:

 • Kurs układnicy magazynowej – 500,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł

Cena:

 • Kurs układnicy magazynowej – 500,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Chcesz zdobyć poszukiwane przez pracodawców umiejętności i uprawnienia? Skorzystaj z naszych szkoleń na operatora układnic magazynowych. To uprawnienie, podobnie jak obsługa wózka widłowego jest jednym z podstawowych, przydatnym do pracy w różnego rodzaju magazynach.

Układnice magazynowe wykorzystywane są do transportu, umieszczania i pobierania materiałów ze specjalnie dostosowanych do tego regałach. Stosowane są tam, gdzie wymagana jest duża wydajność pracy oraz zachodzi konieczność składowania na znacznych wysokościach, czyli w największych magazynach. Umiejętność ich obsługi jest ceniona i jest istotnym atutem podczas poszukiwania pracy.

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznej, jak i praktycznej. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41 Obowiązki obsługującego określone są :

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49 Decyzja wydana przez UDT :

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55 Instrukcja eksploatacji to :

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61 Obsługującemu nie wolno :

62 Formami dozoru technicznego są :

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70 Instrukcja stanowiskowa :

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg hazdy wynosi :

76 Masa 60 kartonów po 20 kg hazdy wynosi :

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80 Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego układnice za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest :

81 Zawór bezpieczeństwa napędu hydraulicznego zadziała w przypadku :

82 Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych układnicy powinna być wykonywana zgodnie z :

83 Po stwierdzeniu, ze układnica posiada aktualna i pozytywna decyzje zezwalająca na eksploatacje wydana przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien :

84 Operator po stwierdzeniu nieprawidłowego działania układnicy :

85 Kto zgodnie z ustawa o dozorze technicznym wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje układnicy?

86 Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?

87 Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB :

88 Czy obsługujący może pracować układnica bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje  :

89 Badanie eksploatacyjne jest rodzajem badania :

90 Księga rewizji układnicy może nie zawierać :

91 Kto może cofnąć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego?

92 Środkami ochrony indywidualnej są :

93 W jakich terminach przeprowadza się badania okresowe układnicy magazynowej :

94 Dokument wydany przez inspektora po badaniu to :

95 Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie gdy :

96 Jakie rodzaje napędów stosowane są w mechanizmach układnic :

97 Co należy zrobić w przypadku kolizji układnicy z jednostka ładunku, regałem lub zderzaniem hydraulicznym :

98 Jakie rodzaje napędu są stosowane w układnicach :

99 Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy układnicy na końcu toru :

100 Ile zwojów liny musi pozostać na bębnie linowym przy najniższym położeniu zespołu podnoszącego :

101 Jaki jest minimalny współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych :

102 Ładunek nominalny (udźwig) układnicy to :

103 Jaką funkcję w układnicy pełni chwytacz :

104 System zabezpieczający przed przeciążeniem układnicy stosuje się :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: układnice.

Treść Elementu

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.