Kurs obsługi żurawia warsztatowego

Cena od: 350,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi żurawia warsztatowego – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi żurawia warsztatowego – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie skierowane jest dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje a także zdobyć uprawnienia  do obsługi żurawi warsztatowych.

Żurawie warsztatowe to urządzenia działające na zasadzie dźwigu, które najczęściej wykorzystywane są w warsztatach samochodowych oraz w różnych zakładach produkcyjnych, gdzie służą przede wszystkim do podnoszenia, rozładunku i transportowania przedmiotów o dużym ciężarze, np. silników.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wyhoduje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wyhoduje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wyhoduje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg gazdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?

 

81 Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :

 

82 Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 

83 Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

 

84 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :

 

85 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie :

 

86 Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

 

87 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

 

88 Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych :

 

89 Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) :

 

90 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się :

 

91 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

 

92 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :

 

93 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

 

94 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :

 

95 Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do :

 

96 W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

 

97 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

 

98 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

 

99 Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :

 

100 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

101 W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :

 

102 W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi :

 

103 Moment wywracający żurawia wzrasta :

 

104 W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :

 

105 Moment ustalający żurawi samojezdnych :

 

106 Rozstawione podpory żurawia samojezdnego :

 

107 Kolumna obrotowa żurawia :

 

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

109 Zmiana wysięgu może być realizowana przez :

 

110 Wysięgnik teleskopowy żurawia :

 

111 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

112 Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego :

 

113 Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ :

 

114 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

115 Przedstawiony rysunek pokazuje :

 

116 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

117 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

118 Przedstawiony symbol graficzny określa :

 

119 Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?

 

120 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

121 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

122 Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o :

 

123 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

 

124 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

 

125 Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o :

 

126 Paląca się kontrolka informuje operatora o :

 

127 Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

128 Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

129 Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

130 Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

131 Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

 

132 Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest :

 

133 Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?

 

134 Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

 

135 Blokada transportowa podpór żurawi służy do :

 

136 Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

 

137 Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

 

138 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to :

 

139 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

140 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

141 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

142 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

143 W celu regeneracji haka można :

 

144 Karta haka to :

 

145 Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to :

 

146 Podpora żurawia to :

 

147 Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed :

 

148 Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :

 

149 Podstawowa różnica miedzy żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, ze :

 

150 Co to jest „krawędź wywrotu” ?

 

151 Diagram udźwigu żurawia jest to :

 

152 Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z :

 

153 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

154 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

 

155 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

156 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

157 Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków :

 

158 W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?

 

159 Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowica wysięgnika?

 

160 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

 

161 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

 

162 Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z :

 

163 Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?

 

164 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

165 Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed :

 

166  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

 

167  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

 

168 Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

169 Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 

170 Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

171 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

172 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

173 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

174 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym?

 

175 Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy :

 

176 Praca żurawie samojezdnym podczas burzy jest :

 

177 Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :

 

178 Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona :

 

179 Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem :

 

180 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

181 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

182 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

183 Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na :

 

184 Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien :

 

185 Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia :

 

186 Układanie podkładów pod podpory żurawia :

 

187 Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :

 

188 Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien :

 

189 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

 

190 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

 

191 Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu :

 

192 Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :

 

193 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV?

 

194 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?

 

195 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV?

 

196 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

 

197 Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest?

 

198 Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne :

 

199 Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :

 

200 O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :

 

201 Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy :

 

202 Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek :

 

203 W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

 

204 Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest :

 

205 Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest :

 

206 Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator :

 

207 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator :

 

208 Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :

 

209 Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

 

210 „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :

 

211 Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się :

 

212 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

 

213 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :

 

214 Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :

 

215 Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :

 

216 Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :

 

217 Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek :

 

218 Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować :

 

219 Informacje dotycząca masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera :

 

220 Obowiązkiem operatora żurawia jest :

 

221 Na udźwig żurawia ma wpływ :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

223 Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masa wynosząca :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%) :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%) :

 

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%) :

 

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma) :

 

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie) :

 

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%) :

 

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%) :

 

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

 

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

 

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

239 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t :

 

240 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t :

 

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

 

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

 

243 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m :

 

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

 

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t :

 

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg :

 

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t :

 

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t :

 

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

 

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

 

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t :

 

259 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

260 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

261 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

262 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m :

 

263 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%) :

 

264 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%) :

 

265 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%) :

 

266 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%) :

 

267 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%) :

 

268 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

269 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

270 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t :

 

271 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t :

 

272 Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji :

 

273 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 28 m :

 

274 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

 

275 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

276 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

277 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

 

278 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 15 m :

 

279 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

 

280 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t :

 

281 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg :

 

282 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg :

 

283 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

284 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

285 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi :

 

286 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi :

 

287 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie :

 

288 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t :

 

289 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

 

290 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 16 m :

 

291 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

 

292 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

293 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5m) wynosi :

 

294 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0m) wynosi :

 

295 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie :

 

296 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie :

 

297 W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8m :

 

298 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

299 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

300 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

301 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

302 Trawersa służy do :

 

303 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

304 Skrót DOR oznacza :

 

305 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

306 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

307 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

308 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

309 Na rysunku pohasana jest :

 

310 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

312 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

313 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

314 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

315 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

316 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

317 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

318 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

319 Poniższy rysunek przedstawia :

 

320 Poniższy rysunek przedstawia :

 

321 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

322 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

323 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

324 Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach :

 

325 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

326 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

327 Zawiesie to :

 

328 Zawiesia możemy podzielić :

 

329 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

330 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

331 Zawiesia łańcuchowe :

 

332 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

333 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

334 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

335 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

336 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

337 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

338 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 

339 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

340 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

341 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

342 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

343 Katy alfa i þ w odniesieniu do zawiesi :

 

344 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

345 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

 

346 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

347 Poniższy rysunek przedstawia :

 

348 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

349 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

350 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

351 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

352 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

353 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

354 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

355 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

356 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

357 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

358 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

359 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

360 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

361 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

362 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

363 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

364 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

365 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

 

366 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

367 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne.

 

 

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są :

 

81 Zderzaki to :

 

82 We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

 

83 We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

 

84 Odboje to :

 

85 Lina zbudowana jest z :

 

86 Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

 

87 Splotka liny jest oznaczona numerem :

 

88 Line szesciosplotkowa przedstawia obraz :

 

89 Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

 

90 Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch :

 

91 Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

 

92 Haki dzielimy na :

 

93 Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym

 

94 Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest :

 

95 Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to :

 

96 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

 

97 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

 

98 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego

 

99 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

100 Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do :

 

101 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra :

 

102 Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej

 

103 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

 

104 Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone :

 

105 Skrót GNP oznacza :

 

106 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

 

107 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP

 

108 Haki żurawi stacjonarnych :

 

109 W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra

 

110 O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi :

 

111 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być :

 

112 Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy :

 

113 O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku

 ”dół” powinien być tak ustawiony aby :

 

114 Kryteria zużycia haka to :

 

115 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi :

 

116 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi :

 

117 Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, ze :

 

118 Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny

 

119 W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

 

120 Obsługującemu zabrania się :

 

121 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

 

122 Próbę hamulca przeprowadza się :

 

123 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

 

124 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

125 Po zakończonej pracy, zblocze hakowe  :

 

126 Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia :

 

127 Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego :

 

128 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi :

 

129 Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków :

 

130 Kiedy powinno stosować się trawersę :

 

131 Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest :

 

132 Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia :

 

133 Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest :

 

134 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

 

135 Sygnał  :STOP :, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

 

136 Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest :

 

137 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym :

 

138 Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien :

 

139 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

 

140 Po zakończeniu pracy żurawiem należy :

 

141 Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :

 

142 Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to :

 

143 W przypadku rozkołysania ładunku należy :

 

144 Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy :

 

145 Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia

 

146 Obsługa żurawia z uszhodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest :

 

147 Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest :

 

148 W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi :

 

149 Ładunki wolno składować :

 

150 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

 

151 Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

 

152 Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

 

153 Żurawiem nie można podnosić ładunków :

 

154 Żurawiem nie można podnosić ładunków :

 

155 Żurawiem nie można podnosić :

 

156 Ocena stanu techniczny haka :

 

157 Obsługujący podejmując ładunek :

 

158 Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest :

 

159 Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej :

 

160 Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

 

161 W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch :

 

162 Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy :

 

163 Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej :

 

164 Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

 

165 W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy :

 

166 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

167 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

168 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

169 Trawersa służy do :

 

170 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

171 Skrót DOR oznacza :

 

172 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

173 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

174 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

175 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

176 Na rysunku pokazana jest :

 

177 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

178 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

179 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

180 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

181 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

182 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

183 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

184 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

185 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

186 Poniższy rysunek przedstawia :

 

187 Poniższy rysunek przedstawia :

 

188 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

189 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

190 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

191 Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach :

 

192 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

193 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

194 Zawiesie to :

 

195 Zawiesia możemy podzielić :

 

196 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

197 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

198 Zawiesia łańcuchowe :

 

199 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

200 Maksymalny kąt ? w zawiesiu może wynieść :

 

201 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

202 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

203 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

204 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

205 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

206 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

207 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

208 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji

 

209 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

210 Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :

 

211 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

212 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

213 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

 

214 Poniższy rysunek przedstawia :

 

215 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

216 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :

 

217 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :

 

218 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

219 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać :

 

220 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać :

 

221 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać :

 

222 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać :

 

223 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

224 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

225 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

226 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

227 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

228 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

229 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

230 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

231 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

232 Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

 

233 Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :

 

234 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych żurawie stacjonarne.

 

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

44 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Po zmianie miejsca lokalizacji żurawia wieżowego :

 

81 Żuraw wieżowy to żuraw :

 

82 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujacych uprawniają do :

 

83 Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane :

 

84 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

 

85 Wysięg żurawia wieżowego to :

 

86 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

 

87 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

 

88 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

 

89 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

 

90 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

 

91 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 

92 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

 

93 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

 

94 Wieże żurawi wieżowych :

 

95 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

 

96 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

 

97 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

 

98 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

 

99 Kolumna obrotowa żurawia :

 

100 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

 

101 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

 

102 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

103 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

104 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

 

105 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

 

106 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

 

107 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

 

108   „ Blokada zerowa „ to :

 

109 Przedstawiony rysunek określa :

 

110 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

111 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

 

112 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

113 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

 

114 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

115 Przeciążenie żurawia to :

 

116 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

117 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

 

118 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

 

119 Łącznik krańcowy to :

 

120 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

 

121 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

122 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

 

123 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

 

124 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

 

125 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

 

126 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

127 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

128 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

129 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

130 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

 

131 Karta haka jest to :

 

132 Diagram udźwigu żurawia to :

 

133 Termin  „ splotka „ oznacza :

 

134 Liny stalowe maja zastosowanie między innymi w mechanizmach :

 

135 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

136 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

137 Stabilizator zblocza hakowego to :

 

138 Przedstawiony rysunek dotyczy :

 

139 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

 

140 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

 

141 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

 

142 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

 

143 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

 

144 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

 

145 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

 

146 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

147 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

148 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

 

149 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

 

150 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

 

151 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

 

152 Sprawne dźwignie sterujące :

 

153 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

 

154 Wyłącznik bezpieczeństwa  ” STOP ” służy do :

 

155 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

 

156 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

157 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

158 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

 

159 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

 

160 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

161 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

 

162 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

163 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

164 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

165 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

 

166 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

 

167 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

 

168 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

 

169 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

 

170 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

171 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

 

172 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

 

173 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

 

174 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 

175 Za prawidłowy sposób podłączenia ładunku odpowiada :

 

176 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

 

177 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

178 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

179 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

 

180 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

181 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

182 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

 

183 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

 

184 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

185 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

186 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

187 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

188 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

189 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

190 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

191 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

 

192 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

 

193 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

194 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

195 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

196 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

197 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

198 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

199 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

 

200 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

 

201 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

202 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

203 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

204 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

205 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

206 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m :

 

207 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m :

 

208 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

 

209 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

 

210 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść na maksymalnym wysięgu :

 

211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

212 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

213 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

214 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

 

215 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

218 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

229 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

230 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

231 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

232 Trawersa służy do :

 

233 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

234 Skrót DOR oznacza :

 

235 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

236 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

 

237 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

238 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

239 Na rysunku pokazana jest :

 

240 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

241 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

242 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

243 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

244 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

245 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

246 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

247 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

248 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

249 Poniższy rysunek przedstawia :

 

250 Poniższy rysunek przedstawia :

 

251 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

252 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

253 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

254 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

255 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

256 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

257 Zawiesie to :

 

258 Zawiesia możemy podzielić :

 

259 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

260 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

261 Zawiesia łańcuchowe :

 

262 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

263 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

264 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

265 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

266 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

269 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

270 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

271 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

272 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

273 Katy a i þ w odniesieniu do zawiesi :

 

274 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

275 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

276 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

277 Poniższy rysunek przedstawia :

 

278 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

279 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

280 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

281 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

282 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

283 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

284 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

285 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

286 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

287 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

288 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

289 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

290 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

291 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

292 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

293 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

294 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

295 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

 

296 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

297 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujace.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostką dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

 

81 Wysięg żurawia wieżowego to :

 

82 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

 

83 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego :

 

84 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

 

85 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

 

86 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

 

87 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 

88 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

 

89 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

 

90 Wieże żurawi wieżowych :

 

91 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

 

92 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

 

93 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

 

94 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

 

95 Kolumna obrotowa żurawia :

 

96 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

 

97 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

 

98 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

99 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

100 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

 

101 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

 

102 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

 

103 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

 

104  ”Blokada” zerowa : to :

 

105 Przedstawiony rysunek określa :

 

106 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

107 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

 

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

109 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

 

110 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

111 Przeciążenie żurawia to :

 

112 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

113 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

 

114 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

 

115 Łącznik krańcowy to :

 

116 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

 

117 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

118 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

 

119 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

 

120 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

 

121 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

 

122 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

123 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

124 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

125 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

126 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

 

127 Karta haka jest to :

 

128 Diagram udźwigu żurawia to :

 

129 Termin  ”splotka” oznacza :

 

130 Liny stalowe maja zastosowanie miedzy innymi w mechanizmach :

 

131 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

132 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

133 Stabilizator zblocza hakowego to :

 

134 Przedstawiony rysunek dotyczy :

 

135 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

 

136 Elementem mechanizmu jazdy żurawia szynowego nie jest :

 

137 Dopuszczalne zużycie obrzeży kół jezdnych żurawia wynika z :

 

138 Przykładowe uszkodzenia kół jezdnych mogą obejmować :

 

139 Uszkodzenie kół jezdnych dyskwalifikujące żurawia z dalszej pracy to :

 

140 Najczęstszym spotykanym systemem zasilania układu jezdnego żurawi szynowych jest :

 

141 Moment obrotowy z silnika napędowego przekazywany jest :

 

142 Kleszcze szynowe instaluje się w celu :

 

143 Załączenie kleszczy szynowych może być realizowane :

 

144 Kleszcze szynowe instaluje się w żurawiach :

 

145 Łapy oporowe służą do :

 

146 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to łapy oporowe :

 

147 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zgarniacze szynowe :

 

148 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zderzak :

 

149 Stosowanie odboju na końcu torowiska :

 

150 Elementem bezpośrednio współpracującym z odbojem jest :

 

151 Odbój jest konstrukcyjnym elementem :

 

152 Łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia szynowego :

 

153 Jakie jest kryterium ustawienia łącznika krańcowego jazdy żurawia szynowego?

 

154 Odboje szynowe instaluje się :

 

155 Wyłączniki bezpieczeństwa  ”STOP” instaluje się na konstrukcji jezdnej żurawia szynowego :

 

156 Zgarniacze szynowe żurawi wieżowych to elementy które :

 

157 Wychylenie dźwigni w kierunku C lub D powoduje :

 

158 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

 

159 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

 

160 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

 

161 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

 

162 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

 

163 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

 

164 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

165 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

166 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

 

167 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

 

168 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

 

169 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

 

170 Sprawne dźwignie sterujące :

 

171 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

 

172 Wyłącznik bezpieczeństwa  ”STOP” służy do :

 

173 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

 

174 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

175 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

176 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

 

177 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

 

178 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

179 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

 

180 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

181 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

182 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

183 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

 

184 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

 

185 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

 

186 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

 

187 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

 

188 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

189 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

 

190 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

 

191 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

 

192 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 

193 Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :

 

194 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

 

195 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

196 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

197 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

 

198 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

199 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

200 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

 

201 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

 

202 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

203 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

204 Podczas czynności przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza :

 

205 Podczas oceny stanu technicznego zderzaków i odboji żurawi szynowych operator sprawdza :

 

206 Próbę działania mechanizmów i układów jezdnych żurawi szynowych wykonujemy w oparciu o :

 

207 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia sprawdzamy :

 

208 Poprawnie działający układ hamulcowy mechanizmu jazdy żurawi szynowych powinien :

 

209 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej poprawność działania hamulca jazdy żurawia sprawdzamy :

 

210 Składowanie ładunków na torowisku żurawia jest :

 

211 Przebywanie osób na torowisku żurawia jest :

 

212 Minimalne odległości składowania ładunków od torowiska żurawia :

 

213 Załączanie/zaciągniecie kleszczy wiatrowych wykonujemy :

 

214 Poprawnie działający wyłączni bezpieczeństwa  ”STOP” instalowany na układzie jezdnym żurawia szynowego wyłącza ruchy :

 

215 O ile wytwórca nie określi inaczej odległość łapy oporowej od główki szyny dla żurawi szynowych wynosi :

 

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

218 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

 

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

226 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

 

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

 

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką- maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m :

 

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m :

 

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

 

239 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

 

240 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu :

 

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

243 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

 

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

259 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

260 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

261 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

262 Trawersa służy do :

 

263 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

264 Skrót DOR oznacza :

 

265 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

266 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

 

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

269 Na rysunku pohasana jest :

 

270 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

271 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

272 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

273 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

274 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

275 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

276 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

277 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

278 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

279 Poniższy rysunek przedstawia :

 

280 Poniższy rysunek przedstawia :

 

281 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

282 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

283 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

284 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

285 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

286 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

287 Zawiesie to :

 

288 Zawiesia możemy podzielić :

 

289 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

290 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

291 Zawiesia łańcuchowe :

 

292 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

293 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

294 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

295 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

296 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

297 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

298 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

299 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

300 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

301 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

302 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

303 Katy alfa i beta w odniesieniu do zwiesi :

 

304 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

305 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

306 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

307 Poniższy rysunek przedstawia :

 

308 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

309 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

310 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

312 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

313 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

314 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

315 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

316 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

317 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

318 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

319 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

320 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

321 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

322 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

323 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

324 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

325 Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

 

326 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

327 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie szynowe.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.