Kurs obsługi żurawia warsztatowego

Cena od: 350,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi żurawia warsztatowego – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 300,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi żurawia warsztatowego – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 300,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie skierowane jest dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje a także zdobyć uprawnienia  do obsługi żurawi warsztatowych.

Żurawie warsztatowe to urządzenia działające na zasadzie dźwigu, które najczęściej wykorzystywane są w warsztatach samochodowych oraz w różnych zakładach produkcyjnych, gdzie służą przede wszystkim do podnoszenia, rozładunku i transportowania przedmiotów o dużym ciężarze, np. silników.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

Początek stanowi część teoretyczna, na której …

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wyhoduje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wyhoduje :

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40 Badania doraźne eksploatacyjne wyhoduje się m.in. :

41 Obowiązki obsługującego określone są :

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49 Decyzja wydana przez UDT :

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55 Instrukcja eksploatacji to :

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek :

61 Obsługującemu nie wolno :

62 Formami dozoru technicznego są :

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70 Instrukcja stanowiskowa :

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76 Masa 60 kartonów po 20 kg gazdy wynosi :

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80 Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?

81 Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :

82 Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

83 Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

84 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :

85 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie :

86 Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

87 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

88 Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych :

89 Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) :

90 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się :

91 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

92 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :

93 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

94 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :

95 Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do :

96 W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

97 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

98 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

99 Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :

100 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

101 W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :

102 W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi :

103 Moment wywracający żurawia wzrasta :

104 W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :

105 Moment ustalający żurawi samojezdnych :

106 Rozstawione podpory żurawia samojezdnego :

107 Kolumna obrotowa żurawia :

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

109 Zmiana wysięgu może być realizowana przez :

110 Wysięgnik teleskopowy żurawia :

111 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

112 Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego :

113 Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ :

114 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

115 Przedstawiony rysunek pokazuje :

116 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

117 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

118 Przedstawiony symbol graficzny określa :

119 Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?

120 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

121 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

122 Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o :

123 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

124 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

125 Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o :

126 Paląca się kontrolka informuje operatora o :

127 Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

128 Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

129 Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

130 Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

131 Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

132 Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest :

133 Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?

134 Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

135 Blokada transportowa podpór żurawi służy do :

136 Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

137 Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

138 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to :

139 Graniczne parametry zużycia haka określa :

140 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

141 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

142 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

143 W celu regeneracji haka można :

144 Karta haka to :

145 Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to :

146 Podpora żurawia to :

147 Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed :

148 Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :

149 Podstawowa różnica miedzy żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, ze :

150 Co to jest „krawędź wywrotu” ?

151 Diagram udźwigu żurawia jest to :

152 Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z :

153 Kryteria zużycia lin to między innymi :

154 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

155 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

156 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

157 Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków :

158 W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?

159 Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowica wysięgnika?

160 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

161 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

162 Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z :

163 Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?

164 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

165 Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed :

166  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

167  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

168 Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

169 Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

170 Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

171 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

172 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

173 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

174 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym?

175 Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy :

176 Praca żurawie samojezdnym podczas burzy jest :

177 Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :

178 Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona :

179 Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem :

180 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

181 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

182 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

183 Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na :

184 Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien :

185 Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia :

186 Układanie podkładów pod podpory żurawia :

187 Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :

188 Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien :

189 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

190 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

191 Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu :

192 Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :

193 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV?

194 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?

195 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV?

196 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

197 Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest?

198 Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne :

199 Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :

200 O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :

201 Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy :

202 Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek :

203 W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

204 Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest :

205 Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest :

206 Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator :

207 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator :

208 Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :

209 Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

210 „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :

211 Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się :

212 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

213 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :

214 Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :

215 Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :

216 Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :

217 Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek :

218 Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować :

219 Informacje dotycząca masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera :

220 Obowiązkiem operatora żurawia jest :

221 Na udźwig żurawia ma wpływ :

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

223 Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masa wynosząca :

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%) :

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%) :

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%) :

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma) :

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie) :

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%) :

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%) :

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

239 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t :

240 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t :

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

243 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m :

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t :

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg :

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t :

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t :

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t :

259 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

260 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

261 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

262 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m :

263 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%) :

264 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%) :

265 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%) :

266 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%) :

267 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%) :

268 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

269 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

270 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t :

271 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t :

272 Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji :

273 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 28 m :

274 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

275 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

276 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

277 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

278 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 15 m :

279 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

280 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t :

281 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg :

282 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg :

283 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

284 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

285 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi :

286 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi :

287 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie :

288 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t :

289 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

290 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 16 m :

291 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

292 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

293 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5m) wynosi :

294 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0m) wynosi :

295 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie :

296 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie :

297 W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8m :

298 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

299 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

300 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

301 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

302 Trawersa służy do :

303 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

304 Skrót DOR oznacza :

305 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

306 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

307 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

308 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

309 Na rysunku pohasana jest :

310 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

312 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

313 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

314 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

315 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

316 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

317 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

318 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

319 Poniższy rysunek przedstawia :

320 Poniższy rysunek przedstawia :

321 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

322 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

323 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

324 Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach :

325 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

326 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

327 Zawiesie to :

328 Zawiesia możemy podzielić :

329 DOR zawiesia pasowego można określić :

330 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

331 Zawiesia łańcuchowe :

332 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

333 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

334 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

335 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

336 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

337 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

338 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

339 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

340 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

341 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

342 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

343 Katy alfa i þ w odniesieniu do zawiesi :

344 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

345 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

346 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

347 Poniższy rysunek przedstawia :

348 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

349 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

350 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

351 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

352 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

353 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

354 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

355 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

356 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

357 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

358 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

359 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

360 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

361 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

362 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

363 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

364 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

365 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

366 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

367 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne.

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :

a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

a ) modernizacja urządzenia technicznego
b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

a ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b )  otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

a ) wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c )  pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Panstwowa Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

a )  przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d )  wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służbą BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

a ) eksploatujący urządzenie techniczne
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

a ) obsługujący urządzenie
b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b )  ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu 
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

a ) jest zabronione
b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :

a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w dzienniku konserwacji
c )  w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :

a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

a ) Rzeczypospolitej Polskiej
b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :

a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to :

a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :

a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :

a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :

a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

a )  800 kg
b )  900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

a )  800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

a )  800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

a ) w instrukcji eksploatacji
b )  na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

a )  kg
b )  Pa
c ) mth
d ) mm

80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są :

a ) zblocze hakowe, cięgno nośne
b ) wciągnik, wciągarka kaseta sterownicza (pilot)
c ) słup, wysięgnik
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

81. Zderzaki to :

a ) zabezpieczenia mechaniczne na końcu wysięgnika
b ) zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie wciągnika lub wciągarki w odbój
c ) zabezpieczenie mechaniczne na początku wysięgnika
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

a ) na zbloczu hakowym
b ) na obudowie wciągnika

c )  na początku torowiska
d ) na końcu torowiska

83. We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

a ) na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym
b ) tylko na zbloczu hakowym
c ) tylko na końcu wysięgnika
d ) tylko na obudowie wciągnika

84. Odboje to :

a ) zabezpieczenia mechaniczne na początku i końcu wysięgnika zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego
b ) zabezpieczenia mechaniczne na ramie nośnej lub konstrukcji wciągnika współpracujące ze zderzakami
c ) elementy składowe systemu antykolizyjnego
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

85. Lina zbudowana jest z :

a ) splotek
b ) drutów
c ) rdzenia
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

86. Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

a ) 1
b ) 2
c ) 3
d ) 4


87. Splotka liny jest oznaczona numerem :

a ) 1
b ) 2
c ) 3
d ) 4

88.  Line sześciosplotowa przedstawia obraz :

a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

89. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

a ) 6
b ) 7
c ) 8
d ) 9

90. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch :

a ) płytkowy
b ) rolkowy
c ) ogniwowy
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

91. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

a ) płytki przykręconej na trzonie
b ) tulei rozprężnej
c ) nakrętki koronkowej z zawleczka
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

92. Haki dzielimy na :

a ) haki jednorożne i dwurożne
b ) haki ogólnego przeznaczenia i haki specjalne rozwarte
c ) haki obrabiane skrawaniem i kute
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

93. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

a ) zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka
b ) zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się haka z uchwytu
c ) zabezpiecza mechaniczne przed obracaniem się zblocza wielokrążkowego
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

94. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest :

a ) odbój
b ) łącznik końcowy
c ) zderzak
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

95. Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to :
a ) bęben linowy
b ) zwijak
c ) napęd mechanizmu jazdy
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

96. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

a ) zgarniacze szynowe
b ) łapy oporowe
c ) silniki elektryczne
d ) łączniki krańcowe

97. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

a ) zderzaki i odboje
b ) rezystory rozruchowe
c ) łącznik STOP
d ) hamulce bezpieczeństwa

98. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

a ) zgodnie z dokumentacja producenta
b ) minimum 4
c )  więcej niż 3
d ) 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

99. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

a ) z obciążeniem nominalnym
b ) bez obciążenia
c ) z obciążeniem 110%
d ) z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu wciągnika

100. Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do :

a ) zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b ) bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c ) w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

101. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra :

a ) odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b ) ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ
łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c ) służy do ochrony wciągarki przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

102. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej

a ) blokada ta uniemozliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b ) przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c ) blokada uniemożliwia sterowanie z dwóch miejsc jednocześnie
d ) blokada krzyżowa w kasecie sterującej to inna nazwa blokady zerowej

103. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

a ) wyłączenie wszystkich mechanizmów żurawia
b ) wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c ) wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

104 . Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone :

a ) na konstrukcji urządzenia w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
b ) w kabinie urządzenia
c ) przed wejściem na hale, w której pracuje urządzenie
d ) na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

105. Skrót GNP oznacza :

a ) Graniczna Nominalna Prędkość
b ) ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c ) Gniazdo Niskiego Prądu
d ) Grupa Natężenia Pracy

106. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

a ) przywiązywanie zawiesi do haka
b ) zapadka zabezpieczająca
c ) przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d ) zawiesie sztywne czyli trawersa

107. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP

a ) żółtym
b ) dowolnym
c ) czerwonym
d ) czarno-żółtym

108. Haki żurawi stacjonarnych :

a )  mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b ) powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c )  mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d ) powinny być stalowymi odlewami

109. W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

a ) wciągnikach linowych
b ) wciągnikach łańcuchowych, w których zastosowano sprzęgło cierne
c ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we
wszystkich wciągnikach
d ) wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

110. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi :

a ) 5 cm
b ) 10 cm
c ) 20 cm
d ) 15 cm

111. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być :

a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c ) sprzęgło cierne przeciążeniowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

112. Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy :

a ) udźwig
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

113. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony aby :

a ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 metra liny
b ) na bębnie pozostało co najmniej 2,5 metra liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej
zamocowania
c ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej
zamocowania

d ) na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

114. Kryteria zużycia haka to :

a ) pękniecie
b ) rozwarcie gardzieli haka
c ) zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

115. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi :

a ) 5%
b ) 3%
c ) 10%
d ) 7%

116. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi :

a ) 2%
b ) 5%
c ) 7%
d ) 10%

117. Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, ze :

a ) można pracować najdalej do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b ) można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c ) można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d ) należy natychmiast zakończyć prace

118. Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

a ) wytarcie na skutek przewijania się liny przez koła linowe
b ) wewnętrzną degradacje korozyjna
c ) rozplecenie liny
d ) przerwany rdzeń w linie

119. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

a ) zabezpieczyć teren
b ) powiadomić przełożonego
c ) wyłączyć zasilanie urządzenia
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

120. Obsługującemu zabrania się :

a ) wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy wciągnika lub wciągarki
b ) przenoszenia ładunków nad ludźmi
c ) pracy w trakcie opadów deszczu
d ) kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

121. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

a ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b ) należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c ) przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d ) należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

122. Próbę hamulca przeprowadza się :

a ) przed rozpoczęciem pracy urządzeniem
b ) tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c ) tylko po wymianie liny
d ) tylko w obecności konserwatora

123. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

a ) należy niezwłocznie wstrzymać prace wciągnika lub wciągarki
b ) linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c ) można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d ) można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

124. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

a )  z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b ) z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c ) bez ciężaru
d ) z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

125. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe  :

a ) pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b ) pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c ) możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d ) podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju wciągnika lub wciągarki

126. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia :

a ) tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b ) tak, na pisemne polecenie przełożonego
c )  tak, ale sporadycznie
d ) nie, jest to zabronione

127. Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego :

a ) do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d ) w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

128. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi :

a ) na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) 200 cm
d ) w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

129. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków :

a ) hakowy trzyma ładunek ręką
b ) operator trzyma ładunek ręką
c ) przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

130. Kiedy powinno stosować się trawersę :

a ) jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b ) jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c ) jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

131. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest :

a ) dozwolone, za zgoda kierownika zakładu
b ) zabronione
c ) dozwolone, po uzgodnieniu z hakowym
d ) dozwolone, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

132. Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia :

a ) jest dozwolone, bo ładunek nigdy nie spadnie
b ) jest dozwolone, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
c ) jest zabronione
d ) jest dozwolone przy ładunkach nieprzekraczających 50% udźwigu

133. Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest :

a ) zawsze zabronione
b ) dozwolone, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c ) dozwolone po uzgodnieniu z operatorem drugiego żurawia
d ) dozwolone ale wyłącznie z zastosowaniem wciągników specjalnego przeznaczenia

134. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

a ) jest zabronione
b ) jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
c ) jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig urządzenia
d ) jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a urządzenie posiada
dwa niezależne hamulce podnoszenia

135. Sygnał  :STOP :, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

a ) wyłącznie hakowy
b ) wyłącznie sygnalista
c ) dowolna osoba
d ) wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

136. Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest :

a ) dozwolone, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
b ) jest zabronione
c ) jest dozwolone, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d ) jest dozwolone tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

137. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym :

a ) sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b ) tak, aby jedna gardziel była obciążona
c ) tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d ) tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

138. Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien :

a ) podniesc przenoszony ładunek na taka wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b ) podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
c ) ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace d ) wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

139. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

a ) zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b ) przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c ) kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d ) kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

140. Po zakończeniu pracy żurawiem należy :

a ) opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b ) podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego „góra”
c ) odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą
z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego „Góra”

d ) podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

141. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :

a ) jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b ) jest absolutnie niedopuszczalne
c ) jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do urządzeń o udźwigu poniżej 250 kg
d ) nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

142. Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to :

a ) próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b ) umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c ) podstawowy błąd poczatkujących operatorów żurawi
d ) jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

143. W przypadku rozkołysania ładunku należy :

a ) zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b ) za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c ) wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch
d ) odłożyć go natychmiast na podłoże

144. Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy :

a )  1000 kg
b ) 4,5 – 5,0 t
c ) 1,0 t
d ) 7,5 – 7,9 t

145. Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

a ) tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b ) nie
c ) tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d ) w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

146. Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest :

a ) dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b ) dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
c ) dozwolona, operator używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d ) jest zabroniona

147. Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest :

a ) dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
b ) dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
c ) dozwolone, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
d ) jest zabronione

148. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi :

a ) praca nie jest możliwa, bo nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas
operacji podnoszenia ładunku
b ) należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału
STOP, który może wydać każdy z hakowych

c ) należy wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać
tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d ) należy wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

149. Ładunki wolno składować :

a ) w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
b ) na drogach transportowych
c ) tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d ) w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

150. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

a ) odmówić wykonania pracy
b ) skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty
c ) najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc d ) oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

151. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

a ) tworzyw sztucznych
b ) tafli szkła
c ) blach aluminiowych o grubości powyżej 8 mm
d ) blach ze stali ferromagnetycznej

152. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

a ) nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
b ) podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
c ) strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
d ) poduszce powietrznej wytworzonej na granicy styku powierzchni ładunku oraz powierzchni
chwytnika

153. Żurawiem nie można podnosić ładunków :

a ) przymarzniętych
b ) przysypanych
c ) przymocowanych
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

154. Żurawiem nie można podnosić ładunków :

a ) bez fabrycznych zaczepów transportowych
b ) o gabarytach większych od obrysu żurawia
c ) o nieznanej masie
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

155. Żurawiem nie można podnosić :

a ) ładunków o masie większej niż udźwig żurawia
b ) osób
c ) ładunków przyklejonych do podłoża
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

156. Ocena stanu techniczny haka :

a ) jest zbędna ze względu na jego wytrzymałość
b ) może być wykonywana tylko przez firmowy serwis
c ) należy do obowiązków operatora
d ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora

157. Obsługujący podejmując ładunek :

a ) musi znać masę ładunku
b ) nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy gdy ładunek będzie za ciężki
c ) nie musi znać masy ładunku, bo masa ładunku nie ma wpływu na prace dźwignicy
d ) nie musi znać masy ładunku, gdyż zajmuje się tym konserwator

158. Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest :

a ) możliwe tylko przy napędzie linowym
b ) możliwe tylko przy napędzie łańcuchowym
c ) niemożliwe przez operatora, bo nie ma do tego uprawnień
d ) możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym

159. Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej :

a ) nie ma wpływu na prace
b ) skutkuje wyłączeniem dźwignicy z eksploatacji
c ) powinno być naprawione przez operatora
d ) należy zgłosić niezwłocznie do UDT

160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

a ) załączenia drugiego biegu
b )  załączenia funkcji serwisowej
c ) uruchomienia silnika mechanizmu jazdy i/lub podnoszenia
d ) załączenia sterowania kaseta

161. W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch :

a ) na biegu „wolno” w dół
b ) przeciwny do ruchu rozbujanego ładunku
c ) do góry
d ) zgodny z kierunkiem ruchu rozbujanego ładunku

162. Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy :

a ) tylko na biegu szybko
b ) tylko na biegu wolno
c ) przy obu prędkościach, pod warunkiem prawidłowego działania podczas próby na biegu wolno
d ) prędkość jest dowolna, istotne by próbę przeprowadzić z ładunkiem nominalnym

163. Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej :

a ) pękniecie jednej splotki
b ) pękniecie jednego drucika
c ) pękniecie rdzenia
d ) zmniejszenie średnicy o wartość powyżej 10%

164. Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

a ) w pozycji „0” (wyłączonej)
b ) w pozycji „1” (załączonej)
c ) w dowolnej pozycji
d ) wyłącznie w pozycji pośredniej

165. W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy :

a )  przycisnąć przycisk DÓŁ
b )  przycisnąć łącznik STOP
c ) przycisnąć przycisk GÓRA
d ) natychmiast oddalić się ze strefy pracy urządzenia

166. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej167. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

168. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

169. Trawersa służy do :

a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub
utrudnione

c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

170. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

a ) 20,0 t
b ) 25,2 t
c ) 30,0 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

171. Skrót DOR oznacza :

a ) dopuszczalne obciążenie robocze
b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
c ) dozwolona obsługa ręczna
d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

172. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

173. Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

a ) Ilość wykorzystanych cięgien
b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c ) kat rozwarcia cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

174. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

a )  6,0 t
b )  5,0 t
c )  7.0 t
d )  3,5 t

175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

a )  2,0 t
b )  5,0 t
c )  7,0 t
d ) 10,0 t

176. Na rysunku pokazana jest :

a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

177. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 100°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 120°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

182. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

183. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

184. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

 

185. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

186. Poniższy rysunek przedstawia :

a )  osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

187. Poniższy rysunek przedstawia :

a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) element kleszczy szynowych

188. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
b ) podnoszenia prętów stalowych
c ) podnoszenia elementów betonowych
d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

189. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

a )  podnoszenia elementów betonowych
b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
d ) podnoszenia prętów stalowych190. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

a ) hakowy
b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c ) zakładowe służby BHP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

191. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

a ) co 30 dni
b ) co 2 miesiące
c ) nie podlegają przeglądom okresowym
d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

192. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

a ) rodzaju przenoszonego materiału
b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

193. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

194. Zawiesie to :

a ) element umożliwiający transportowanie ładunku
b ) element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

195. Zawiesia możemy podzielić :

a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b ) ze względu na ilość cięgien nośnych
c ) ze względu na rodzaj cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

196. DOR zawiesia pasowego można określić :

a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b ) mierząc grubość pasa
c ) sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

197. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

a ) jest zabroniona
b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d ) jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

198. Zawiesia łańcuchowe :

a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d ) nie wymagają konserwacji

199. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

a ) 120°
b ) 100°
c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d ) 90°

200. Maksymalny kąt ? w zawiesiu może wynieść :

a ) 120°
b ) 60°
c ) uwzględnia się wyłącznie kąt alfa
d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

201. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D202. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

203. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

a ) Rys A, B, C
b ) Rys A, B, D
c ) Rys A, C, D
d ) Rys A, B, C, D

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 10%

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 50%

206. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

a )  rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

207. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c ) 10 % splotek
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

a ) pękniecie splotki w linie
b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c ) deformacja w kształcie koszyka
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

209. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig
dźwignicy
d ) kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

210. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :

a ) są sobie zawsze równe
b ) kat a stanowi połowę kata þ
c ) kat þ stanowi połowę kata a
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

211. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych
c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

212. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b ) wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c ) zależną od masy transportowanego ładunku
d ) wartością stała

213. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

a ) dopuszczalne ale w krótkim czasie
b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c ) zabronione
d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

214. Poniższy rysunek przedstawia :

a ) cechę zawiesia łańcuchowego czterociegnowego
b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c ) cechę zawiesia specjalnego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

215. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

a ) 8,4 t
b ) 6,0 t
c )  10,0 t
d )  8,0 t

216. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :

a ) 10,0 t
b )  8,4 t
c )  6,0 t
d )  4,0 t

217. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :

a )  8,4 t
b )  8,0 t
c )  6,0 t
d )  4,0 t

218. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

a ) 12000 kg
b )  9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

a ) 12000 kg
b )  9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

221. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

a ) 12000 kg
b )  9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

222. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

a ) 12000 kg
b )  9000 kg
c ) 6000 kg
d ) nie wolno podnosić

223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

a ) 6  t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

224. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

a ) 6  t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

225. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

a ) 7  t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

226. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

230. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

231. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

a ) RYS. 1 i RYS. 2
b ) RYS. 2 i RYS. 3
c ) RYS. 3 i RYS 4
d ) RYS. 4 i RYS 1

232. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

a )  kat rozwarcia cięgien zawiesia
b ) maksymalny kat wierzchołkowy
c ) wartość określająca udźwig zawiesia
d ) DOR zawiesia

233. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :

a ) długość zawiesia
b ) kat odchylenia cięgien od pionu
c ) zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

234. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c ) zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych żurawie stacjonarne.

 

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41 Obowiązki obsługującego określone są :

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43 Jednostką dozoru technicznego jest :

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49 Decyzja wydana przez UDT :

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

55 Instrukcja eksploatacji to :

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61 Obsługującemu nie wolno :

62 Formami dozoru technicznego są :

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70 Instrukcja stanowiskowa :

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72 Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

81 Wysięg żurawia wieżowego to :

82 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

83 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego :

84 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

85 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

86 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

87 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

88 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

89 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

90 Wieże żurawi wieżowych :

91 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

92 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

93 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

94 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

95 Kolumna obrotowa żurawia :

96 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

97 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

98 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

99 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

100 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

101 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

102 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

103 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

104  ”Blokada” zerowa : to :

105 Przedstawiony rysunek określa :

106 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

107 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

109 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

110 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

111 Przeciążenie żurawia to :

112 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

113 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

114 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

115 Łącznik krańcowy to :

116 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

117 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

118 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

119 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

120 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

121 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

122 Graniczne parametry zużycia haka określa :

123 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

124 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

125 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

126 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

127 Karta haka jest to :

128 Diagram udźwigu żurawia to :

129 Termin  ”splotka” oznacza :

130 Liny stalowe maja zastosowanie miedzy innymi w mechanizmach :

131 Kryteria zużycia lin to między innymi :

132 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

133 Stabilizator zblocza hakowego to :

134 Przedstawiony rysunek dotyczy :

135 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

136 Elementem mechanizmu jazdy żurawia szynowego nie jest :

137 Dopuszczalne zużycie obrzeży kół jezdnych żurawia wynika z :

138 Przykładowe uszkodzenia kół jezdnych mogą obejmować :

139 Uszkodzenie kół jezdnych dyskwalifikujące żurawia z dalszej pracy to :

140 Najczęstszym spotykanym systemem zasilania układu jezdnego żurawi szynowych jest :

141 Moment obrotowy z silnika napędowego przekazywany jest :

142 Kleszcze szynowe instaluje się w celu :

143 Załączenie kleszczy szynowych może być realizowane :

144 Kleszcze szynowe instaluje się w żurawiach :

145 Łapy oporowe służą do :

146 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to łapy oporowe :

147 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zgarniacze szynowe :

148 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zderzak :

149 Stosowanie odboju na końcu torowiska :

150 Elementem bezpośrednio współpracującym z odbojem jest :

151 Odbój jest konstrukcyjnym elementem :

152 Łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia szynowego :

153 Jakie jest kryterium ustawienia łącznika krańcowego jazdy żurawia szynowego?

154 Odboje szynowe instaluje się :

155 Wyłączniki bezpieczeństwa  ”STOP” instaluje się na konstrukcji jezdnej żurawia szynowego :

156 Zgarniacze szynowe żurawi wieżowych to elementy które :

157 Wychylenie dźwigni w kierunku C lub D powoduje :

158 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

159 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

160 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

161 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

162 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

163 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

164 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

165 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

166 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

167 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

168 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

169 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

170 Sprawne dźwignie sterujące :

171 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

172 Wyłącznik bezpieczeństwa  ”STOP” służy do :

173 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

174 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

175 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

176 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

177 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

178 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

179 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

180 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

181 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

182 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

183 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

184 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

185 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

186 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

187 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

188 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

189 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

190 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

191 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

192 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

193 Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :

194 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

195 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

196 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

197 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

198 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

199 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

200 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

201 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

202 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

203 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

204 Podczas czynności przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza :

205 Podczas oceny stanu technicznego zderzaków i odboji żurawi szynowych operator sprawdza :

206 Próbę działania mechanizmów i układów jezdnych żurawi szynowych wykonujemy w oparciu o :

207 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia sprawdzamy :

208 Poprawnie działający układ hamulcowy mechanizmu jazdy żurawi szynowych powinien :

209 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej poprawność działania hamulca jazdy żurawia sprawdzamy :

210 Składowanie ładunków na torowisku żurawia jest :

211 Przebywanie osób na torowisku żurawia jest :

212 Minimalne odległości składowania ładunków od torowiska żurawia :

213 Załączanie/zaciągniecie kleszczy wiatrowych wykonujemy :

214 Poprawnie działający wyłączni bezpieczeństwa  ”STOP” instalowany na układzie jezdnym żurawia szynowego wyłącza ruchy :

215 O ile wytwórca nie określi inaczej odległość łapy oporowej od główki szyny dla żurawi szynowych wynosi :

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

218 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

226 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką- maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m :

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m :

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

239 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

240 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu :

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

243 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

259 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

260 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

261 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

262 Trawersa służy do :

263 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

264 Skrót DOR oznacza :

265 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

266 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

269 Na rysunku pohasana jest :

270 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

271 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

272 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

273 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

274 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

275 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

276 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

277 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

278 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

279 Poniższy rysunek przedstawia :

280 Poniższy rysunek przedstawia :

281 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

282 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

283 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

284 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

285 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

286 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

287 Zawiesie to :

288 Zawiesia możemy podzielić :

289 DOR zawiesia pasowego można określić :

290 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

291 Zawiesia łańcuchowe :

292 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

293 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

294 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

295 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

296 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

297 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

298 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

299 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

300 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

301 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

302 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

303 Katy alfa i beta w odniesieniu do zwiesi :

304 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

305 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

306 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

307 Poniższy rysunek przedstawia :

308 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

309 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

310 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

312 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

313 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

314 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

315 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

316 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

317 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

318 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

319 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

320 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

321 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

322 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

323 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

324 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

325 Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

326 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

327 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie szynowe.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41 Obowiązki obsługującego określone są :

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

44 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49 Decyzja wydana przez UDT :

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55 Instrukcja eksploatacji to :

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61 Obsługującemu nie wolno :

62 Formami dozoru technicznego są :

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70 Instrukcja stanowiskowa :

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80 Po zmianie miejsca lokalizacji żurawia wieżowego :

81 Żuraw wieżowy to żuraw :

82 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujacych uprawniają do :

83 Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane :

84 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

85 Wysięg żurawia wieżowego to :

86 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

87 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

88 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

89 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

90 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

91 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

92 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

93 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

94 Wieże żurawi wieżowych :

95 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

96 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

97 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

98 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

99 Kolumna obrotowa żurawia :

100 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

101 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

102 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

103 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

104 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

105 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

106 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

107 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

108   „ Blokada zerowa „ to :

109 Przedstawiony rysunek określa :

110 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

111 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

112 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

113 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

114 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

115 Przeciążenie żurawia to :

116 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

117 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

118 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

119 Łącznik krańcowy to :

120 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

121 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

122 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

123 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

124 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

125 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

126 Graniczne parametry zużycia haka określa :

127 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

128 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

129 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

130 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

131 Karta haka jest to :

132 Diagram udźwigu żurawia to :

133 Termin  „ splotka „ oznacza :

134 Liny stalowe maja zastosowanie między innymi w mechanizmach :

135 Kryteria zużycia lin to między innymi :

136 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

137 Stabilizator zblocza hakowego to :

138 Przedstawiony rysunek dotyczy :

139 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

140 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

141 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

142 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

143 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

144 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

145 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

146 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

147 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

148 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

149 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

150 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

151 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

152 Sprawne dźwignie sterujące :

153 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

154 Wyłącznik bezpieczeństwa  ” STOP ” służy do :

155 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

156 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

157 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

158 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

159 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

160 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

161 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

162 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

163 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

164 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

165 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

166 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

167 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

168 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

169 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

170 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

171 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

172 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

173 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

174 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

175 Za prawidłowy sposób podłączenia ładunku odpowiada :

176 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

177 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

178 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

179 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

180 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

181 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

182 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

183 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

184 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

185 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

186 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

187 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

188 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

189 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

190 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

191 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

192 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

193 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

194 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

195 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

196 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

197 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

198 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

199 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

200 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

201 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

202 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

203 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

204 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

205 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

206 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m :

207 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m :

208 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

209 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

210 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść na maksymalnym wysięgu :

211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

212 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

213 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

214 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

215 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

218 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

229 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

230 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

231 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

232 Trawersa służy do :

233 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

234 Skrót DOR oznacza :

235 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

236 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

237 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

238 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

239 Na rysunku pokazana jest :

240 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

241 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

242 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

243 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

244 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

245 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

246 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

247 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

248 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

249 Poniższy rysunek przedstawia :

250 Poniższy rysunek przedstawia :

251 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

252 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

253 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

254 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

255 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

256 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

257 Zawiesie to :

258 Zawiesia możemy podzielić :

259 DOR zawiesia pasowego można określić :

260 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

261 Zawiesia łańcuchowe :

262 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

263 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

264 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

265 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

266 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

269 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

270 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

271 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

272 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

273 Katy a i þ w odniesieniu do zawiesi :

274 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

275 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

276 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

277 Poniższy rysunek przedstawia :

278 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

279 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

280 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

281 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

282 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

283 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

284 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

285 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

286 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

287 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

288 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

289 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

290 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

291 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

292 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

293 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

294 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

295 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

296 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

297 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujace.

Treść Zakładki

Szkolenie skierowane jest dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje a także zdobyć uprawnienia  do obsługi żurawi warsztatowych.

Żurawie warsztatowe to urządzenia działające na zasadzie dźwigu, które najczęściej wykorzystywane są w warsztatach samochodowych oraz w różnych zakładach produkcyjnych, gdzie służą przede wszystkim do podnoszenia, rozładunku i transportowania przedmiotów o dużym ciężarze, np. silników.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wyhoduje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wyhoduje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wyhoduje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg gazdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?

 

81 Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :

 

82 Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 

83 Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

 

84 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :

 

85 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie :

 

86 Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

 

87 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

 

88 Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych :

 

89 Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) :

 

90 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się :

 

91 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

 

92 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :

 

93 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

 

94 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :

 

95 Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do :

 

96 W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

 

97 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

 

98 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

 

99 Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :

 

100 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

101 W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :

 

102 W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi :

 

103 Moment wywracający żurawia wzrasta :

 

104 W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :

 

105 Moment ustalający żurawi samojezdnych :

 

106 Rozstawione podpory żurawia samojezdnego :

 

107 Kolumna obrotowa żurawia :

 

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

109 Zmiana wysięgu może być realizowana przez :

 

110 Wysięgnik teleskopowy żurawia :

 

111 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

112 Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego :

 

113 Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ :

 

114 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

115 Przedstawiony rysunek pokazuje :

 

116 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

117 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

118 Przedstawiony symbol graficzny określa :

 

119 Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?

 

120 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

121 Przedstawiony rysunek określa wskazania :

 

122 Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o :

 

123 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

 

124 Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

 

125 Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o :

 

126 Paląca się kontrolka informuje operatora o :

 

127 Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

128 Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

129 Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

130 Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

 

131 Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

 

132 Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest :

 

133 Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?

 

134 Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

 

135 Blokada transportowa podpór żurawi służy do :

 

136 Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

 

137 Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

 

138 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to :

 

139 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

140 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

141 O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

142 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

143 W celu regeneracji haka można :

 

144 Karta haka to :

 

145 Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to :

 

146 Podpora żurawia to :

 

147 Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed :

 

148 Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :

 

149 Podstawowa różnica miedzy żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, ze :

 

150 Co to jest „krawędź wywrotu” ?

 

151 Diagram udźwigu żurawia jest to :

 

152 Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z :

 

153 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

154 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

 

155 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

156 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

157 Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków :

 

158 W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?

 

159 Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowica wysięgnika?

 

160 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

 

161 Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

 

162 Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z :

 

163 Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?

 

164 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

165 Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed :

 

166  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

 

167  Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

 

168 Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

169 Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 

170 Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

171 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

172 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

173 Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

 

174 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym?

 

175 Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy :

 

176 Praca żurawie samojezdnym podczas burzy jest :

 

177 Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :

 

178 Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona :

 

179 Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem :

 

180 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

181 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

182 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

 

183 Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na :

 

184 Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien :

 

185 Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia :

 

186 Układanie podkładów pod podpory żurawia :

 

187 Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :

 

188 Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien :

 

189 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

 

190 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

 

191 Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu :

 

192 Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :

 

193 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV?

 

194 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?

 

195 Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV?

 

196 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

 

197 Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest?

 

198 Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne :

 

199 Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :

 

200 O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :

 

201 Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy :

 

202 Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek :

 

203 W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

 

204 Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest :

 

205 Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest :

 

206 Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator :

 

207 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator :

 

208 Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :

 

209 Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

 

210 „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :

 

211 Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się :

 

212 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

 

213 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :

 

214 Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :

 

215 Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :

 

216 Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :

 

217 Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek :

 

218 Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować :

 

219 Informacje dotycząca masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera :

 

220 Obowiązkiem operatora żurawia jest :

 

221 Na udźwig żurawia ma wpływ :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

223 Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masa wynosząca :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%) :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%) :

 

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%) :

 

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma) :

 

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie) :

 

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%) :

 

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%) :

 

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

 

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

 

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

239 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t :

 

240 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t :

 

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

 

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

 

243 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m :

 

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

 

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t :

 

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg :

 

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t :

 

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t :

 

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m :

 

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

 

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

 

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t :

 

259 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

260 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

261 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

262 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m :

 

263 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%) :

 

264 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%) :

 

265 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%) :

 

266 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%) :

 

267 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%) :

 

268 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

269 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

270 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t :

 

271 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t :

 

272 Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji :

 

273 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 28 m :

 

274 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m :

 

275 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

276 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

277 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m :

 

278 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 15 m :

 

279 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

 

280 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t :

 

281 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg :

 

282 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg :

 

283 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

284 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

285 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi :

 

286 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi :

 

287 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie :

 

288 W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t :

 

289 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m :

 

290 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 16 m :

 

291 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m :

 

292 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

293 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5m) wynosi :

 

294 W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0m) wynosi :

 

295 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie :

 

296 Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie :

 

297 W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8m :

 

298 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

299 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

300 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

301 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

302 Trawersa służy do :

 

303 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

304 Skrót DOR oznacza :

 

305 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

306 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

307 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

308 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

309 Na rysunku pohasana jest :

 

310 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

312 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

313 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

314 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

315 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

316 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

317 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

318 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

319 Poniższy rysunek przedstawia :

 

320 Poniższy rysunek przedstawia :

 

321 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

322 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

323 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

324 Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach :

 

325 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

326 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

327 Zawiesie to :

 

328 Zawiesia możemy podzielić :

 

329 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

330 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

331 Zawiesia łańcuchowe :

 

332 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

333 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

334 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

335 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

336 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

337 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

338 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 

339 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

340 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

341 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

342 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

343 Katy alfa i þ w odniesieniu do zawiesi :

 

344 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

345 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

 

346 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

347 Poniższy rysunek przedstawia :

 

348 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

349 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

350 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

351 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

352 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

353 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

354 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

355 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

356 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

357 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

358 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

359 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

360 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

361 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

362 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

363 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

364 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

365 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

 

366 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

367 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne.

 

 

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są :

 

81 Zderzaki to :

 

82 We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

 

83 We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować :

 

84 Odboje to :

 

85 Lina zbudowana jest z :

 

86 Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

 

87 Splotka liny jest oznaczona numerem :

 

88 Line szesciosplotkowa przedstawia obraz :

 

89 Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

 

90 Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch :

 

91 Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

 

92 Haki dzielimy na :

 

93 Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym

 

94 Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest :

 

95 Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to :

 

96 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

 

97 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są :

 

98 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego

 

99 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

100 Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do :

 

101 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra :

 

102 Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej

 

103 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

 

104 Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone :

 

105 Skrót GNP oznacza :

 

106 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

 

107 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP

 

108 Haki żurawi stacjonarnych :

 

109 W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra

 

110 O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi :

 

111 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być :

 

112 Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy :

 

113 O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku

 ”dół” powinien być tak ustawiony aby :

 

114 Kryteria zużycia haka to :

 

115 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi :

 

116 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi :

 

117 Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, ze :

 

118 Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny

 

119 W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

 

120 Obsługującemu zabrania się :

 

121 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

 

122 Próbę hamulca przeprowadza się :

 

123 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

 

124 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

125 Po zakończonej pracy, zblocze hakowe  :

 

126 Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia :

 

127 Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego :

 

128 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi :

 

129 Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków :

 

130 Kiedy powinno stosować się trawersę :

 

131 Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest :

 

132 Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia :

 

133 Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest :

 

134 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

 

135 Sygnał  :STOP :, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

 

136 Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest :

 

137 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym :

 

138 Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien :

 

139 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

 

140 Po zakończeniu pracy żurawiem należy :

 

141 Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :

 

142 Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to :

 

143 W przypadku rozkołysania ładunku należy :

 

144 Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy :

 

145 Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia

 

146 Obsługa żurawia z uszhodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest :

 

147 Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest :

 

148 W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi :

 

149 Ładunki wolno składować :

 

150 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

 

151 Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

 

152 Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

 

153 Żurawiem nie można podnosić ładunków :

 

154 Żurawiem nie można podnosić ładunków :

 

155 Żurawiem nie można podnosić :

 

156 Ocena stanu techniczny haka :

 

157 Obsługujący podejmując ładunek :

 

158 Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest :

 

159 Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej :

 

160 Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

 

161 W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch :

 

162 Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy :

 

163 Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej :

 

164 Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

 

165 W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy :

 

166 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

167 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

168 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

169 Trawersa służy do :

 

170 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

171 Skrót DOR oznacza :

 

172 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

173 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

174 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

175 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

176 Na rysunku pokazana jest :

 

177 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

178 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

179 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

180 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

181 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

182 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

183 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

184 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

185 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

186 Poniższy rysunek przedstawia :

 

187 Poniższy rysunek przedstawia :

 

188 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

189 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

190 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

191 Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach :

 

192 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

193 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

194 Zawiesie to :

 

195 Zawiesia możemy podzielić :

 

196 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

197 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

198 Zawiesia łańcuchowe :

 

199 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

200 Maksymalny kąt ? w zawiesiu może wynieść :

 

201 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

202 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

203 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

204 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

205 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

206 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

207 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

208 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji

 

209 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

210 Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :

 

211 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

212 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

213 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

 

214 Poniższy rysunek przedstawia :

 

215 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

216 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :

 

217 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :

 

218 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

219 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać :

 

220 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać :

 

221 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać :

 

222 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać :

 

223 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

224 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

225 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

226 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

227 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

228 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

229 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

230 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

231 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

232 Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

 

233 Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :

 

234 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych żurawie stacjonarne.

 

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

44 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Po zmianie miejsca lokalizacji żurawia wieżowego :

 

81 Żuraw wieżowy to żuraw :

 

82 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujacych uprawniają do :

 

83 Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane :

 

84 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

 

85 Wysięg żurawia wieżowego to :

 

86 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

 

87 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

 

88 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

 

89 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

 

90 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

 

91 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 

92 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

 

93 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

 

94 Wieże żurawi wieżowych :

 

95 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

 

96 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

 

97 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

 

98 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

 

99 Kolumna obrotowa żurawia :

 

100 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

 

101 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

 

102 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

103 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

104 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

 

105 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

 

106 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

 

107 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

 

108   „ Blokada zerowa „ to :

 

109 Przedstawiony rysunek określa :

 

110 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

111 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

 

112 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

113 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

 

114 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

115 Przeciążenie żurawia to :

 

116 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

117 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

 

118 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

 

119 Łącznik krańcowy to :

 

120 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

 

121 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

122 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

 

123 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

 

124 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

 

125 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

 

126 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

127 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

128 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

129 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

130 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

 

131 Karta haka jest to :

 

132 Diagram udźwigu żurawia to :

 

133 Termin  „ splotka „ oznacza :

 

134 Liny stalowe maja zastosowanie między innymi w mechanizmach :

 

135 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

136 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

137 Stabilizator zblocza hakowego to :

 

138 Przedstawiony rysunek dotyczy :

 

139 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

 

140 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

 

141 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

 

142 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

 

143 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

 

144 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

 

145 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

 

146 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

147 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

148 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

 

149 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

 

150 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

 

151 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

 

152 Sprawne dźwignie sterujące :

 

153 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

 

154 Wyłącznik bezpieczeństwa  ” STOP ” służy do :

 

155 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

 

156 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

157 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

158 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

 

159 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

 

160 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

161 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

 

162 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

163 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

164 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

165 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

 

166 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

 

167 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

 

168 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

 

169 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

 

170 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

171 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

 

172 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

 

173 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

 

174 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 

175 Za prawidłowy sposób podłączenia ładunku odpowiada :

 

176 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

 

177 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

178 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

179 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

 

180 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

181 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

182 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

 

183 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

 

184 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

185 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

186 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

187 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

188 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

189 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

190 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

191 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

 

192 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

 

193 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

194 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

195 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

196 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

197 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

198 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

199 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

 

200 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

 

201 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

202 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

203 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

204 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

205 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

206 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m :

 

207 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m :

 

208 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

 

209 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

 

210 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść na maksymalnym wysięgu :

 

211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

212 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

213 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

214 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

 

215 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

218 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaka maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

229 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

230 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

231 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

232 Trawersa służy do :

 

233 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

234 Skrót DOR oznacza :

 

235 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

236 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

 

237 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

238 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

239 Na rysunku pokazana jest :

 

240 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

241 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

242 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

243 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

244 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

245 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

246 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

247 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

248 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

249 Poniższy rysunek przedstawia :

 

250 Poniższy rysunek przedstawia :

 

251 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

252 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

253 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

254 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

255 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

256 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

257 Zawiesie to :

 

258 Zawiesia możemy podzielić :

 

259 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

260 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

261 Zawiesia łańcuchowe :

 

262 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

263 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

264 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

265 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

266 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

269 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

270 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

271 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

272 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

273 Katy a i þ w odniesieniu do zawiesi :

 

274 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

275 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

276 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

277 Poniższy rysunek przedstawia :

 

278 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

279 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

280 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

281 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

282 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

283 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

284 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

285 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

286 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

287 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

288 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

289 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

290 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

291 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

292 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

293 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

294 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

295 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

 

296 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

297 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujace.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostką dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

 

81 Wysięg żurawia wieżowego to :

 

82 Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

 

83 Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego :

 

84 Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

 

85 Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

 

86 Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

 

87 Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 

88 Sposób posadowienia żurawia wynika z :

 

89 Posadowienie żurawia musi być wykonane :

 

90 Wieże żurawi wieżowych :

 

91 Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być :

 

92 Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

 

93 Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

 

94 W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

 

95 Kolumna obrotowa żurawia :

 

96 Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

 

97 Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

 

98 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

99 Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 

100 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

 

101 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

 

102 Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

 

103 Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

 

104  ”Blokada” zerowa : to :

 

105 Przedstawiony rysunek określa :

 

106 Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 

107 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

 

108 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 

109 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

 

110 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 

111 Przeciążenie żurawia to :

 

112 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 

113 Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

 

114 Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

 

115 Łącznik krańcowy to :

 

116 Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe :

 

117 Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 

118 Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

 

119 Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

 

120 Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

 

121 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

 

122 Graniczne parametry zużycia haka określa :

 

123 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 

124 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 

125 Stan techniczny haka określa się na podstawie :

 

126 W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

 

127 Karta haka jest to :

 

128 Diagram udźwigu żurawia to :

 

129 Termin  ”splotka” oznacza :

 

130 Liny stalowe maja zastosowanie miedzy innymi w mechanizmach :

 

131 Kryteria zużycia lin to między innymi :

 

132 Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 

133 Stabilizator zblocza hakowego to :

 

134 Przedstawiony rysunek dotyczy :

 

135 Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

 

136 Elementem mechanizmu jazdy żurawia szynowego nie jest :

 

137 Dopuszczalne zużycie obrzeży kół jezdnych żurawia wynika z :

 

138 Przykładowe uszkodzenia kół jezdnych mogą obejmować :

 

139 Uszkodzenie kół jezdnych dyskwalifikujące żurawia z dalszej pracy to :

 

140 Najczęstszym spotykanym systemem zasilania układu jezdnego żurawi szynowych jest :

 

141 Moment obrotowy z silnika napędowego przekazywany jest :

 

142 Kleszcze szynowe instaluje się w celu :

 

143 Załączenie kleszczy szynowych może być realizowane :

 

144 Kleszcze szynowe instaluje się w żurawiach :

 

145 Łapy oporowe służą do :

 

146 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to łapy oporowe :

 

147 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zgarniacze szynowe :

 

148 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zderzak :

 

149 Stosowanie odboju na końcu torowiska :

 

150 Elementem bezpośrednio współpracującym z odbojem jest :

 

151 Odbój jest konstrukcyjnym elementem :

 

152 Łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia szynowego :

 

153 Jakie jest kryterium ustawienia łącznika krańcowego jazdy żurawia szynowego?

 

154 Odboje szynowe instaluje się :

 

155 Wyłączniki bezpieczeństwa  ”STOP” instaluje się na konstrukcji jezdnej żurawia szynowego :

 

156 Zgarniacze szynowe żurawi wieżowych to elementy które :

 

157 Wychylenie dźwigni w kierunku C lub D powoduje :

 

158 Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

 

159 W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

 

160 W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

 

161 Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

 

162 Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

 

163 Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

 

164 O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

165 O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 

166 Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

 

167 Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

 

168 W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

 

169 W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

 

170 Sprawne dźwignie sterujące :

 

171 W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

 

172 Wyłącznik bezpieczeństwa  ”STOP” służy do :

 

173 Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

 

174 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

175 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 

176 Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

 

177 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

 

178 Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 

179 Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien :

 

180 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

181 Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 

182 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 

183 Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

 

184 O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

 

185 Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

 

186 O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

 

187 Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

 

188 W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 

189 Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze :

 

190 Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

 

191 Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

 

192 Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 

193 Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :

 

194 Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

 

195 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

196 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

197 Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

 

198 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 

199 W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 

200 Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

 

201 W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

 

202 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

203 Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 

204 Podczas czynności przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza :

 

205 Podczas oceny stanu technicznego zderzaków i odboji żurawi szynowych operator sprawdza :

 

206 Próbę działania mechanizmów i układów jezdnych żurawi szynowych wykonujemy w oparciu o :

 

207 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia sprawdzamy :

 

208 Poprawnie działający układ hamulcowy mechanizmu jazdy żurawi szynowych powinien :

 

209 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej poprawność działania hamulca jazdy żurawia sprawdzamy :

 

210 Składowanie ładunków na torowisku żurawia jest :

 

211 Przebywanie osób na torowisku żurawia jest :

 

212 Minimalne odległości składowania ładunków od torowiska żurawia :

 

213 Załączanie/zaciągniecie kleszczy wiatrowych wykonujemy :

 

214 Poprawnie działający wyłączni bezpieczeństwa  ”STOP” instalowany na układzie jezdnym żurawia szynowego wyłącza ruchy :

 

215 O ile wytwórca nie określi inaczej odległość łapy oporowej od główki szyny dla żurawi szynowych wynosi :

 

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

218 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m :

 

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m :

 

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

226 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m :

 

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m :

 

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

 

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

 

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką- maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m :

 

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m :

 

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

 

239 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

 

240 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu :

 

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

243 Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

 

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m :

 

245 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

246 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

247 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

248 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

249 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

250 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

251 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

252 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

 

253 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

254 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 

255 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

 

256 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

 

257 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

258 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

 

259 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

260 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

261 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

262 Trawersa służy do :

 

263 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

264 Skrót DOR oznacza :

 

265 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

266 Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :

 

267 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

269 Na rysunku pohasana jest :

 

270 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

271 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

272 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

273 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

274 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

275 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

276 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

277 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

278 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

279 Poniższy rysunek przedstawia :

 

280 Poniższy rysunek przedstawia :

 

281 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

282 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

283 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

284 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

285 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

286 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

287 Zawiesie to :

 

288 Zawiesia możemy podzielić :

 

289 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

290 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

291 Zawiesia łańcuchowe :

 

292 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

293 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

294 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

295 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

296 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

297 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

298 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :

 

299 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

300 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

301 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

302 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

303 Katy alfa i beta w odniesieniu do zwiesi :

 

304 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

305 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

306 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

307 Poniższy rysunek przedstawia :

 

308 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

309 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

310 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

311 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

312 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

313 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

314 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

315 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

316 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

317 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

318 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

319 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

320 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

321 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

322 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

323 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

324 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

325 Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

 

326 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

327 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie szynowe.

Początek stanowi część teoretyczna, na której poruszone zostaną zagadnienia z zakresu:

 • przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz regulacje, dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • rodzajów i budowy urządzeń, podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych
 • właściwości fizykochemicznych uciągów, lin i łańcuchów urządzeń
 • obowiązków operatora przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu

Po zajęciach teoretycznych, kolej na praktykę. Podczas zajęć praktycznych instruktorzy zapoznają wszystkich z bezpieczną obsługą i prawidłową eksploatacją urządzeń.

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, perfekcyjnie przygotuje Cię do egzaminu UDT.

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi warsztatowych.