Kurs obsługi zwyżek, podestów ruchomych

Cena od: 350,00 zł

Cena:

 • Kurs podesty ruchome przejezdne – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł

Cena:

 • Kurs podesty ruchome przejezdne – 350,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Chcesz podnieść swoją atrakcyjność  na rynku pracy? Skorzystaj z naszych szkoleń na operatora podestów ruchomych, wolnobieżnych i samojezdnych. Posiadając uprawnienia na podesty ruchome, znajdziesz zatrudnienie przy wielu pracach specjalistycznych i instalacyjnych, prowadzonych na wysokościach.

Czym jest podest ruchomy przejezdny?

„To maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.” /UDT/

Nożycówki i zwyżki są powszechnie stosowane w pracach wysokościowych i budowlanych. Można się z nimi zetknąć podczas montażu instalacji elektrycznych, banerów, klimatyzacji, systemów wentylacyjnych, w pracach konstrukcyjnych, remontach dachów a nawet wycince drzew.

Obsługą wspomnianych urządzeń zajmują się wykwalifikowani operatorzy i Ty możesz do nich dołączyć zdobywając niezbędne uprawnienia. Musisz tylko zdać egzamin, organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, a nasze kursy skutecznie Cię do niego przygotują!

Nasze kursy są zgodne z programem UDT i szczegółowo omawiają wszelkie zagadnienia, niezbędne do zdania egzaminu na operatora.

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego

b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT,WDT,TDT

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego

b ) wystawia mandat karny
c ) pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwową Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne

b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat

b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie

b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

38. Przeciążanie LJTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione

b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

40. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) w dzienniku konserwacji
c ) w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

42. Jednostką dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy Dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej

b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

48. Decyzja wydana przez UDT:
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na
eksploatacje

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

54. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

64. Instrukcja stanowiskowa:
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b ) na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a ) kg
b ) Pa
c ) mth
d ) mm

70. Wysięg podestu to:
a ) odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
b ) odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
c ) odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
d ) element konstrukcyjny podestu

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest :
a ) wysokość podnoszenia
b ) udźwig podestu ruchomego
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wysięg

72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż :
a ) co 30 dni
b ) co 180 dni
c ) co 1 rok
d ) po zgłoszeniu przez operatora

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są :
a ) co 30 dni
b ) co 2 lata
c ) co 1 rok
d ) po zgłoszeniu przez operatora

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która :
a ) posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
b ) posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
c ) ukończyła 18 lat
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać :
a ) minimum 1 osoba
b ) minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
c ) każda osoba znajdująca się na podeście
d ) żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu :
a ) 165 kg
b ) 225 kg
c ) 565 kg
d ) 450 kg


77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:
a ) zawsze 6 osób
b ) zawsze 5 osób
c) 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
d ) 7 osób (7 x 80 kg – 560 kg)


78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu :

a ) udźwig maksymalny 225 kg
b ) dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami – 5
c ) udźwig maksymalny 565 kg
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

79. Przedstawiony rysunek określa :
a ) ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
b ) miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
c ) miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
d ) obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

 

80. Przedstawiony rysunek określa :
a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b ) maksymalna prędkość podestu
c ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
d ) maksymalna dopuszczalna siłę wiatru

 

81. Przedstawiony rysunek określa:
a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b ) maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
c ) maksymalny wysięg boczny
d ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

 

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:
a ) wystąpienie awarii sterowania
b ) przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
c ) utratę masy balastu podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest :
a ) przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
b ) przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
c ) przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
d ) wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

 

84. Przedstawiony rysunek określa :
a ) maksymalna prędkość jazdy podestu
b ) maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
c ) maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
d ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

 

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia
b ) załączenie mechanizmu jazdy
c ) załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
d ) załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

 

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

 

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

 

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się :
a ) 80 kg plus 1 osoba
b ) 250 kg w tym 2 osoby
c ) 250 kg plus 2 osoby
d ) 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

 

90. Przedstawiony rysunek określa :
a ) środek ciężkości platformy roboczej
b ) poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
c ) aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje :
a ) załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
b ) załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
b ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
b ) załączenie mechanizmu teleskopowania
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

94. Przedstawiony symbol określa :
a ) przycisk załączający mechanizm jazdy
b ) przycisk załączający mechanizm podnoszenia
c ) maksymalna wysokość podnoszenia
d ) zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

 

95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to :
a ) płozy podestu
b ) podpory podestu
c ) barierki bezpieczeństwa
d ) kliny serwisowe

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych :
a ) są źródłem zasilania układów
b ) zapewniają stateczność podestu
c ) decydują o prędkości ruchów roboczych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :
a ) napięcie znamionowe [V]
b ) pojemność [Ah]
c ) masa własna [kg]
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :
a ) zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
b ) umieszczony na każdym panelu sterującym
c ) koloru czerwonego
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
a ) jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
b ) jest dowolnego koloru
c ) z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
d ) nie powinien wystawać poza swoja obudowę

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy
b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
c ) uruchamia ogranicznik udźwigu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest :
a ) wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
b ) jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
c ) wyposażenie platformy w czuwaki nożne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego :
a ) jest stała
b ) jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
c ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
d ) zależy od masy obciążonej platformy

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ :
a ) masa obciążonej platformy
b ) wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
c ) umiejętności operatora
d ) kat nachylenia wzniesienia

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie :
a ) zwiększyć stateczność
b ) wypoziomować podest
c ) zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

106. Kolumna obrotowa podestu :
a ) służy do zmiany wysięgu
b ) ogranicza pole pracy podestu
c ) służy do podnoszenia ładunków
d ) umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?
a ) wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
b ) wysięg i wysięgnik określają to samo
c ) wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
d ) wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy

108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez :
a ) mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
b ) mechanizm obrotu
c ) mechanizm teleskopowania
d ) odpowiedzi a i c są prawidłowe

109. Wysięgnik teleskopowy podestu :
a ) posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
b ) składa się z kilku członów
c ) umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:
a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c ) nadmiernym dławieniem strumienia
d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
a ) zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
b ) zawór powrotny
c ) zawór upustowy
d ) zawór bezpieczeństwa

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
a ) mechanizmu podpór
b ) mechanizmu podnoszenia
c ) mechanizmu zmiany wysięgu
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
a ) silnik hydrauliczny
b ) pompa hydrauliczna
c ) kompresor
d ) sprężarka

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:
a ) zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
b ) utrzymuje siłownik w stałej pozycji
c ) zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
d ) jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
a ) zawór przelewowy, zawory zwrotno – dławiące
b ) pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
c ) silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
d ) rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
a ) układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
b ) przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
c ) przed utrata stateczności
d ) przed niekontrolowanym ruchem podestu

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów :
a ) zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
b ) zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
c ) zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
d ) zamykają dostęp do pulpitu sterującego

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b ) zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c ) kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest :
a ) siłownik mechanizmu podnoszenia
b ) silnik hydrauliczny
c ) siłownik mechanizmu teleskopowania
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
a ) zawór zwrotny sterowany
b ) zawór dławiący
c ) rozdzielacz hydrauliczny
d ) zawór przelewowy

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób :
a ) pośredni
b ) bezpośredni
c ) mieszany
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej :
a ) do zbiornika oleju
b ) na zewnątrz układu hydraulicznego
c ) do wolnej sekcji rozdzielacza
d ) do akumulatora hydraulicznego

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
a ) na siłownikach
b ) w pulpicie sterującym praca podpór
c ) bezpośrednio za pompa hydrauliczna
d ) na rozdzielaczu hydraulicznym

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
a ) wytwórca urządzenia
b ) konserwator
c ) operator
d ) eksploatujący

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
a ) maleje
b ) wzrasta
c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
d ) pozostaje bez zmian

126. Co to jest „krawędź wywrotu”?
a ) element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
b ) skrajna krawędź podstawy podestu
c ) element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
d ) linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi :
a ) zawsze 10 m/s
b ) zawsze 12,5 m/s
c ) tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
d ) dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

128. Podesty ruchome są przeznaczone do :
a ) wykonywania prac na wysokości
b ) przenoszenia ładunków
c ) transportu poziomego ludzi i ładunku
d ) tylko do transportu ładunków

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
a ) czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c ) barierki, krawężniki, osłony
d ) łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
a ) stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c ) kondensatory, wzmacniacze, rezystory
d ) falowniki, przekaźniki, styczniki

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać :
a ) w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
b ) gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
c ) tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
d ) kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej :
a ) poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
b ) bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
c ) poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
d ) producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed :
a ) ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
b ) ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
c ) nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
d ) rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym :
a ) uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
b ) załączają światła ostrzegawcze
c ) dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej :
a ) musza być zabezpieczone przed spadnięciem
b ) musza być równomiernie rozłożone
c ) musza być zabezpieczone przed przesunięciem
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 136. Na platformie roboczej mogą znajdować się :
a ) wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
b ) tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
c ) elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
d ) elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
a ) wiercenie otworów w suficie
b ) wiercenie otworów w ścianie
c ) montowanie elementów o dużej powierzchni
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
a ) wiercenie otworów w suficie
b ) wiercenie otworów w ścianie
c ) kucie w ścianie
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
a ) głębokości wykopu
b ) siły wiatru
c ) odpowiedniej widoczności
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
a ) rodzaju podłoża
b ) warunków atmosferycznych
c) głębokość wykopu
d) odpowiedź a i c jest prawidłowa

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu :
a ) jest możliwe za zgoda konserwatora
b ) jest możliwe przy słabym wietrze
c ) nie wpływa na bezpieczna prace podestu
d ) jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

 

143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej :
a ) jest stała i wynosi 20 m
b ) zależy od napięcia linii
c ) maleje przy wysokich słupach
d ) zależy od wilgotności powietrza

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi :
a ) 3m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 20m

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi :
a ) 3m
b ) 15m
c ) 10m
d ) 30m

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi :
a ) 10m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 20m

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D


148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :
a ) zabroniona
b ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
c ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
d ) dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest :
a ) gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
b ) gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
c ) gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
d ) gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
b ) maksymalna wysokość robocza 12 m
c ) podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
d ) maksymalna prędkość podestu 12 m/s


151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu :

a ) maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
b ) dopuszczalna ilość osób – 2
c ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
d ) maksymalna wysokość robocza 12 m


152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku :

a ) konserwatora
b ) eksploatującego
c ) operatora
d ) mechanika zakładowego

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza :
a ) poziom elektrolitu
b ) stopień naładowania
c ) sposób zamocowania
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :
a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
c ) nie musi podejmować żadnych działań
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze :
a ) dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
b ) można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
c ) operator nie musi podejmować żadnych działań
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

156. Sprawne dźwignie sterujące :
a ) po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania :
a ) możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
b ) możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
c ) łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy :
a )  funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
b ) sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
c ) następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien :
a ) załączyć ogranicznik udźwigu
b ) wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
c ) wyłączyć mechanizm jazdy podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się :
a ) z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
b ) z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
c ) z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi :
a ) 0 cm , czyli platforma nie może opadać
b ) 10 cm w czasie 1 godziny
c ) 100 cm w czasie 1 godziny
d ) nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu :
a ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
b ) jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
c ) jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
d ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :
a ) podnoszenie wysięgnika
b ) teleskopowanie – wysuwanie wysięgnika
c ) obrót kosza
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in. :
a ) poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
b ) wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
c ) wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy :
a ) widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
b ) Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
c ) na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać :
a ) przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
b ) zwiększona prędkością ruchów roboczych
c ) brak jednoznacznych kryteriów szczelności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
a ) dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
b ) wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
c ) w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
a ) sprawdza stan wyposażenia podestu
b ) dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
c ) wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :
a ) wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
b ) sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
c ) sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :
a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b ) nadmierna korozja gładzi tłoków
c ) uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
d ) uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
a ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
b ) 1 raz w miesiącu
c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :
a ) 10 mm
b ) 4 mm
c ) 2 % maksymalnego wysięgu podestu
d ) 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy :
a ) jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
b ) opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
c ) postępować zgodnie z wola przełożonego
d ) ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego :
a ) jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
b ) jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
c ) jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
d ) jest zabronione

175. Układanie podkładów pod podpory podestu :
a ) zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
b ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
c ) zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien :
a ) zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
b ) sprawdzić nośność podłoża
c ) sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :
a ) przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
b ) podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
c ) sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
d ) obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

 178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się :
a ) przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
b ) podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
c ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
b ) maksymalna wysokość robocza 22,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
c ) praca w pełnym zakresie obrotu
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

 

181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny zakres obrotu 280°
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13, 5 m
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 10 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m  :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m  :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m  :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m  :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9 m
b ) 10 m
c ) 11 m
d ) 12 m

 

187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg – 11 m
c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m – 100 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg – 13 m
b ) praca podestu bez podpór
c ) maksymalna wysokość robocza 27 m
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4

 

189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu 230 kg
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 20 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m  :
a ) 230 kg
b ) 200 kg
c ) 100 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 230 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 230 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m  :
a ) 100 kg
b ) 200 kg
c ) 230 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m :
a ) 4.7 m
b ) 6,7 m
c ) 8,7 m
d ) 10,7 m

 

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m :
a ) 4 m
b ) 6 m
c ) 8 m
d ) 10 m

 

196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m :
a ) 6 m
b ) 7 m
c ) 9 m
d ) 13 m

 

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m :
a ) 6 m
b ) 8 m
c ) 10 m
d ) 12 m

 


198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg – 8,2 m
c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m – 80 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 


199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg – 11,8 m
b ) maksymalny udźwig podestu 80 kg
c ) praca na podporach
d ) maksymalna wysokość robocza 19,2 m

 

200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu 215 kg
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 11,8 m
c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 21,2 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 


201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m  :
a ) 215 kg
b ) 115 kg
c ) 80 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 215 kg
c ) 115 kg
d ) 80 kg

 

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 215 kg
c ) 115 kg
d ) 80 kg

 


204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m  :
a ) 215 kg
b ) 115 kg
c ) 80 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m :
a ) 7 m
b ) 6 m
c ) 8 m
d ) 10 m

 

206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m :
a ) 10 ,2m
b ) 11,2 m
c ) 9,2 m
d ) 8,2 m

 


207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m :
a ) 6 m
b ) 9,4 m
c ) 10,7 m
d ) 13 m

 

208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m :
a ) 8,6 m
b ) 11,8 m
c ) 10,2 m
d ) 12,4 m

 


209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
b ) maksymalna wysokość robocza 19,8 m
c ) maksymalny wysięg 10 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m  :

a ) 300 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9,5 m
b ) 8,5 m
c ) 7,5 m
d ) 10 m213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :

a ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
b ) maksymalna wysokość robocza 14,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :

a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 6 m
b ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
c ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 6 m
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

215.  W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m  :

a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 


217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :

a ) 5 m
b ) 6 m
c ) 7 m
d ) 8 m

 


218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg :
a ) 5,5 m
b ) 6,6 m
c ) 7,7 m
d ) 8,8 m

 

219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg :
a ) 5 m
b ) 6 m
c ) 7 m
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 
220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :

a ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
b ) maksymalna wysokość robocza 25,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
b ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 12 m
c ) praca na podporach
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

 

222 . W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość robocza 26 m
b ) dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 9 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
b ) dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
c ) maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne


224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg


225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m  :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
a ) 3
b ) 2
c ) 1
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
a ) 3
b ) 2
c ) 1
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9 m
b ) 10 m
c ) 11 m
d ) 12 m

 

229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
b ) maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 


230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny zakres obrotu 280°
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu – 13,0 m
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – z lewej strony pojazdu – 12 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa


231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 200 kg
c ) 120 kg
d ) 80 kg

 

232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 200 kg
c ) 120 kg
d ) 80 kg233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

a ) 8 m z lewej strony pojazdu
b ) 13 m z prawej strony pojazdu
c ) 16 m z tyłu pojazdu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
a ) 13 m z lewej strony pojazdu
b ) 13 m z prawej strony pojazdu
c ) 13 m z tyłu pojazdu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 

235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
a ) 8 m z lewej strony pojazdu
b ) 10 m z prawej strony pojazdu
c ) 13 m z tyłu pojazdu
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
b ) maksymalna wysokość robocza 12,0 m
c ) maksymalny wysięg boczny 7 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

 

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b ) praca wyłącznie na podporach
c ) praca w pełnym zakresie obrotu
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

 


238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa :
a ) wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
b ) wysokość robocza 10m, wysięg 4m
c ) wysokość robocza 12m, wysięg 5m
d ) wysokość robocza 6m, wysięg 6m


239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
b ) maksymalna wysokość robocza 10,5 m
c ) maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne.

.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zżycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

25 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

26 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

28 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

34 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

35 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

39 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40 Obowiązki obsługującego określone są :

41 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42 Jednostka dozoru technicznego jest :

43 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

46 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48 Decyzja wydana przez UDT :

49 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

54 Instrukcja eksploatacji to :

55 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

59 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

60 Formami dozoru technicznego są :

61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64 Instrukcja stanowiskowa :

65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

66 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70 Zamki hydrauliczne zabezpieczają mechanizm przed :

71 Próbę szczelności przeprowadzamy z obciążeniem ( Qn-udźwig nominalny) :

72 Zawór przelewowy służy do :

73 W skład budowy podestu stacjonarnego wchodzą miedzy innymi :

74 W przypadku gdy na urządzeniu brah oznaczeń i piktogramów wymaganych przez instrukcje obsługi :

75 Prawidłowe jest stwierdzenie :

76 Przeciążenie podestu stacjonarnego może nastąpić poprzez :

77 Który z zaworów nie występuje w układach hydraulicznych w podestach stacjonarnych?

78 Podłoga platformy podestu stacjonarnego powinna być :

79 Stateczność podestu stacjonarnego zależy od :

80 Bramka wejściowa na platformę robocza otwiera się :

81 Zabezpieczenia elektryczne to :

82 Obsługującemu podest stacjonarny zabrania się :

83 Przyczyna wypadków na podestach są :

84 Udźwig podestu stacjonarnego to :

85 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący podestem stacjonarnym powinien :

86 Do obowiązków obsługującego należy :

87 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

88 Sygnał  :STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

89 W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący :

90 Strefa bezpieczeństwa podczas pracy podestem stacjonarnym będącym w ruchu zależy od :

91 Aby zwiększyć wysokość robocza podestu masztowego dopuszcza się :

92 Jakie cechy powinien posiadać łącznik bezpieczeństwa STOP?

93 Czynniki atmosferyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy to :

94 Średnio na osobę wchodząca na pomost roboczy przyjmujemy :

95 Podesty stacjonarne wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego :

96 Instrukcja obsługi podestu stacjonarnego powinna być :

97 Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są :

98 Urządzeniami bezpieczeństwa w podestach hydraulicznych są :

99 Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do :

100 Dźwignie i przyciski służące do sterowania urządzeniem :

101 Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym podestu stacjonarnego jest :

102 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

103 Obowiązkiem obsługującego jest :

104 Dozwolona jest praca przy wietrze nieprzekraczającym :

105 Czy każdy podest ma być wyposażony w możliwość opuszczania awaryjnego :

106 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

107 Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome stacjonarne.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16  Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

25 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

26 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

28 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

34 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

35 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

39 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40 Obowiązki obsługującego określone są :

41 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42 Jednostka dozoru technicznego jest :

43 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

46 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48 Decyzja wydana przez UDT :

49 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

54 Instrukcja eksploatacji to :

55 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

59 Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek :

60 Formami dozoru technicznego są :

61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64 Instrukcja stanowiskowa :

65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

66 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70 Ważność aparatu chwytnego wynosi :

71 Sposób kotwienia masztu do ściany określa :

72 W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący :

73 Napęd występujący w podestach masztowych to napęd :

74 Który z wymienionych elementów nie należy do podestu masztowego

75 Do jakiej wysokości podesty masztowe mogą być wolnostojące ?

76 Od jakiej wysokości podesty masztowe maja być kotwione ?

77 Najczęściej występującym zespołem napędowym w podestach masztowych to :

78 Podłoga platformy podestu masztowego powinna cechować się :

79 Przeciążenie podestu masztowego może nastąpić poprzez :

80 Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli :

81 Głównymi elementami konstrukcyjnymi podestu masztowego są :

82 Łącznik bezpieczeństwa ”STOP” służy do :

83 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

84 Na bezpieczna eksploatacje podestu masztowego maja wpływ :

85 Zasady bezpiecznej eksploatacji podestów masztowych określone są przez  :

86 Próbę działania hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy z obciążeniem ( Qn – udźwig nominalny)

87 Podest masztowy wyposażony jest w możliwość opuszczania awaryjnego :

88 Czynniki atmosferyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy to :

89 Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do :

90 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący  powinien :

91 Dźwignie i przyciski służące do sterowania podestem masztowym powinny być :

92 W czasie obsługi podestu obsługujący :

93 Przed rozpoczęciem pracy podest ruchomy powinien sprawdzić :

94 Przed rozpoczęciem pracy do obowiązków obsługującego należy :

95 Obsługujący urządzenie może odmówić pracy podestem w przypadku :

96 Wchodzenie osób na platformę robocza podestu masztowego jest dozwolone :

97 Podest masztowe wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego :

98 Strefa bezpieczeństwa pracy podestu powinna być ogrodzona w :

99 Obsługujący sprawdza stan techniczny podestu podczas :

100 Udźwig podestu masztowego można przekroczyć w przypadku :

101 Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy :

102 Praca na podporach :

103 Udźwig podestu masztowego określa :

104 Do sposobów opuszczania awaryjnego podestu masztowego należy :

105 Czy jest możliwa praca niesprawnym podestem ruchomym :

106 Instrukcja Obsługi podestu ruchomego powinna być :

107 Aby zwiększyć wysokość robocza podestu masztowego dopuszcza się :

108 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

109 Gdy podest masztowy ulegnie uszkodzeniu :

110 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

111 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra obsługujący powinien :

112 Przedstawiony na rysunku element wyposażenia podestu to :

113 Na rysunku element nr 3 wyposażenia podestu to :

114 Na rysunku element nr 2 wyposażenia podestu to :

115 Na rysunku element nr 1wyposazenia podestu to :

116  Na rysunku element nr 4 wyposażenia podestu to :

117 Przedstawiona na rysunku tabela określa :

118 Zabe+A84 :H127zpieczenia mechaniczne na podeście to :

119 Aparat chwytny sprawdzamy w większości przypadków (Qn – udźwig nominalny) :

120 Bramka wejściowa na podest otwiera się :

121 Zabezpieczenia elektryczne podestu masztowego to :

122 Ogranicznik prędkości zabezpiecza podest masztowy przed :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome masztowe i stacjonarne.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 Dozorem technicznym nazywamy :

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

20 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

wszystkie odpowiedzi są poprawne

25 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

26 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

28 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

34 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

35 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

39 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40 Obowiązki obsługującego określone są :

41 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42 Jednostka dozoru technicznego jest :

43 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

46 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48 Decyzja wydana przez UDT :

49 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

54 Instrukcja eksploatacji to :

55 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

59 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

60 Formami dozoru technicznego są :

61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64 Instrukcja stanowiskowa :

65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

66 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70 Podest wiszący wyposażony jest w :

71 Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są :

72 Elementem nośnym w podeście wiszącym jest :

73 Udźwig podestu wiszącego zależy od wymiarów platformy roboczej :

74 Podest jest podwieszony na linach :

75 Aparat chwytny podczas zadziałania blokuje się na :

76 Aparat chwytny zadziała :

77 Aparat chwytny uruchamiany zostanie w skutek :

78 Wysięgniki podestu wiszącego ułożone na dachu mogą być ułożone pod kątem max :

79 Masa przeciwciężaru na wysięgniku podestu wiszącego zależy od :

80 Minimalna odległość obciążników napinających linę od ziemi w podeście wiszącym to :

81 Przeciwciężary podesty wiszącego zamontowane na wysięgniku powinny być :

82 Kat pochylenia wysięgników wymagający kowienia do dachu to :

83 Aparat chwytny w podestach wiszących blokuje się na :

84 Kryteria zużycia lin na podestach wiszących określa :

85 Prawidłowość działania aparatu chwytnego sprawdza :

86 Uszkodzenia wyłączające linę z eksploatacji to :

87 Łącznik bezpieczeństwa STOP zamontowany jest na :

88 Przeciwciężar znajduje się na :

89 Zrównoważyć podest wiszący to znaczy :

90 Elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa jest :

91 Mechanicznym urządzeniem bezpieczeństwa jest :

92 Obciążnik napinający montowany jest na :

93 Łącznik bezpieczeństwa aparatu chwytnego :

94 Próbę aparatu chwytnego wykonuje się za pomocą :

95 Obciążenie przy próbie aparatu chwytnego w podestach wiszących wynosi :

96 Warunki atmosferyczne przy których należy przerwać prace podestem wiszącym to :

97 Badanie doraźne eksploatacyjne podestu wiszącego wykonujemy po :

98 Stan techniczny podestu wiszącego obsługujący sprawdza :

99 Obsługujący podest wiszący zobowiązany jest przestrzegać :

100 Obsługujący przeprowadza oględziny podestu wiszącego :

101 Obsługujący w czasie pracy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń :

102 W czasie pracy na podeście ma być wyznaczona strefa bezpieczeństwa :

103 Sprawdzenie ustawienia wysięgników na dachu polega na kontroli :

104 Który z elementów nie jest częścią składowa podestu wiszącego

105 Obowiązkiem obsługującego podestu wiszącego jest :

106 Do obowiązków obsługującego podestu wiszącego należy :

107 Po zakończeniu pracy obsługujący :

108 Aparat chwytny zablokuje prace podestu w przypadku :

109 Łącznik bezpieczeństwa STOP :

110 W przypadku gdy splotą w linie zostanie wyciśnięta :

111 Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów podestu wiszącego jest :

112 Obowiązki obsługującego określone są w :

113 Podesty wiszące przeznaczone są do :

114 Modernizacje podestów wiszących może wykonać :

115 Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy :

116 Podwieszenie ładunku do podestu dozwolone jest :

117 Udźwig podestu wiszącego określa  :

118 Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :

119 Zaznaczony na rysunku element wyposażenia to :

120 Zaznaczony na rysunku element wyposażenia to :

121 Na rysunku element nr 4 wyposażenia podestu to :

122 Na rysunku element nr 1 wyposażenia podestu to :

123 Na rysunku element nr 2 wyposażenia podestu to :

124 Na rysunku element nr 3 wyposażenia podestu to :

125 Przedstawiona na rysunku tabela określa :

126 Dla 2m+2m+3m+3m udźwig wynosi :

127 Przedstawiona na rysunku element wyposażenia podestu wiszącego to :

128 Przedstawiony na rysunku element wyposażenia podestu to :

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome wiszące i stacjonarne.

Treść Elementu

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.