Kurs obsługi wciągników, wciągarek

Cena od: 250,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi wciągników, wciągarek – 350,00 zł
 • Egzamin UDT –  390,00 zł
Kurs konserwatora żurawia warsztatowego

Cena:

 • Kurs obsługi wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia – 350,00 zł
 • Kurs obsługi wciągników, wciągarek specjalnego przeznaczenia – 450,00 zł
 • Egzamin UDT –  450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego operowania wciągników i wciągarek a także zdania egzaminu UDT, a co za tym idzie do zdobycia uprawnień do obsługi urządzeń.

Czym są wciągniki i wciągarki?

Wciągnik to dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną, natomiast we Wciągarce zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama stała, przesuwana lub przejezdna.

Wciągniki i wciągarki podzielone są na 2 kategorie:

I W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI STEROWANE Z KABINY

II W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI HAKOWE STEROWANE Z POZIOMU ROBOCZEGO

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone sa :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalajacej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg hazdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg hazdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Wciągarka to :

 

81 Wciągnik to :

 

82 Wciągarkę przedstawia obraz :

 

83 Wciągnik przedstawia obraz :

 

84 Częściami składowymi wciągnika są :

 

85 Zderzaki to :

 

86 We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować :

 

87 We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować :

 

88 Odboje to :

 

89 Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie :

 

90 Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie :

 

91 Lina zbudowana jest z :

 

92 Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

 

93 Splotka liny jest oznaczona numerem :

 

94 Line sześciosplotowa przedstawia obraz :

 

95 Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

 

96 Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch :

 

97 Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

 

98 Zapadka w zbloczu hakowym to :

 

99 Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest :

 

100 Luzownik może służyć :

 

101 Wskazana na zdjęciu część wciągarki to :

 

102 Nazwij część wskazana na zdjęciu :

 

103 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :

 

104 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są :

 

105 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 

106 Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 

107 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się :

 

108 Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :

 

109 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” :

 

110 Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to :

 

111 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

 

112 Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone :

 

113 Skrót GNP to :

 

114 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

 

115 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 

116 W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 

117 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być :

 

118 Do podstawowych parametrów wciągnika należy :

 

119 Istotnym kryterium zużycia haka jest :

 

120 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

 

121 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

 

122 Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, ze :

 

123 W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

 

124 Obsługującemu zabrania się :

 

125 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

 

126 Próbę hamulca przeprowadza się :

 

127 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

 

128 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

129 Po zakończonej pracy zblocze hakowe  :

 

130 Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

 

131 Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

 

132 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

 

133 Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

 

134 Kiedy powinno stosować się trawerse?

 

135 Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

 

136 Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru?

 

137 Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki?

 

138 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

 

139 Sygnał  :STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

 

140 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 

141 Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :

 

142 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

 

143 Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy :

 

144 Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to :

 

145 Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :

 

146 Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww wciągarkach dwubiegowych?

 

147 Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

 

148 Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :

 

149 Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie?

 

150 W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi :

 

151 Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie :

 

152 Ładunki wolno składować :

 

153 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

 

154 Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

 

155 Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

 

156 Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków :

 

157 Ocena stanu techniczny haka :

 

158 Obsługujący podejmując ładunek :

 

159 Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest :

 

160 Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

 

161 Łańcuch nośny powinien być smarowany :

 

162 Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

 

163 Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

 

164 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

165 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

166 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

167 Trawersa służy do :

 

168 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

169 Skrót DOR oznacza :

 

170 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 

171 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

172 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A dla zawiesia linowego :

 

173 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A dla zawiesia linowego :

 

174 Na rysunku pokazana jest :

 

175 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

176 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

177 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

178 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

179 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

180 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

181 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

182 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 

183 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 

184 Poniższy rysunek przedstawia :

 

185 Poniższy rysunek przedstawia :

 

186 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

187 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

188 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

189 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

190 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

191 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

192 Zawiesie to :

 

193 Zawiesia możemy podzielić :

 

194 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

195 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

196 Zawiesia łańcuchowe :

 

197 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

198 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

199 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

200 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

201 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

202 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

203 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

204 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

205 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

206 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

207 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a :

 

208 Kąty a i þ w odniesieniu do zawiesi :

 

209 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

210 Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :

 

211 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

212 Poniższy rysunek przedstawia :

 

213 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 

214 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

215 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

216 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz poprawny sposób zamocowania haka :

 

217 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

 

218 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

 

219 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

 

220 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

 

221 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

222 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

223 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

224 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 

225 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 

226 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

 

227 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 

228 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 

229 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 

230 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

 

231 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

 

232 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia.

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 

4 Dozorem technicznym nazywamy :

 

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 

7 Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 

9 Decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 

19 Nieszczęśliwy wypadek to :

 

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy :

 

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 

30 Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

 

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 

41 Obowiązki obsługującego określone są :

 

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 

43 Jednostka dozoru technicznego jest :

 

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 

49 Decyzja wydana przez UDT :

 

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 

55 Instrukcja eksploatacji to :

 

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 

57 Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne może obsługiwać :

 

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 

61 Obsługującemu nie wolno :

 

62 Formami dozoru technicznego są :

 

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

 

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 

70 Instrukcja stanowiskowa :

 

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 

80 Wciągarka to :

 

81 Wciągnik to :

 

82 Wciągarkę przedstawia obraz :

 

83 Wciągnik przedstawia obraz :

 

84 Częściami składowymi wciągnika są :

 

85 Zderzaki to :

 

86 We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować :

 

87 We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować :

 

88 Odboje to :

 

89 Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie :

 

90 Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie :

 

91 Lina zbudowana jest z :

 

92 Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

 

93 Splotka liny jest oznaczona numerem :

 

94 Linę sześciosplotową przedstawia obraz :

 

95 Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

 

96 Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch :

 

97 Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

 

98 Zapadka w zbloczu hakowym to :

 

99 Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest :

 

100 Luzownik może służyć :

 

101 Wskazana na zdjęciu cześć wciągarki to :

 

102 Nazwij cześć wskazana na zdjęciu :

 

103 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :

 

104 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są :

 

105 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 

106 Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 

107 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się :

 

108 Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :

 

109 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” :

 

110 Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to :

 

111 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

 

112 Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone :

 

113 Skrót GNP to :

 

114 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

 

115 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 

116 W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 

117 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być :

 

118 Do podstawowych parametrów wciągnika należy :

 

119 Istotnym kryterium zużycia haka jest :

 

120 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

 

121 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

 

122 Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że :

 

123 W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

 

124 Obsługującemu zabrania się :

 

125 Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

 

126 Próbę hamulca przeprowadza się :

 

127 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

 

128 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 

129 Po zakończonej pracy zblocze hakowe  :

 

130 Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

 

131 Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

 

132 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

 

133 Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

 

134 Kiedy powinno stosować się trawersę?

 

135 Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

 

136 Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru?

 

137 Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki?

 

138 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

 

139 Sygnał  :STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

 

140 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 

141 Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :

 

142 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

 

143 Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarka należy :

 

144 Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to :

 

145 Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :

 

146 Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych?

 

147 Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

 

148 Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :

 

149 Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie?

 

150 W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi :

 

151 Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie :

 

152 Ładunki wolno składować :

 

153 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

 

154 Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

 

155 Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

 

156 Wciągnikiem lub wciągarka nie można podnosić ładunków :

 

157 Ocena stanu techniczny haka :

 

158 Obsługujący podejmując ładunek :

 

159 Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest :

 

160 Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

 

161 Łańcuch nośny powinien być smarowany :

 

162 Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

 

163 Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

 

164 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

165 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

166 Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 

167 Trawersa służy do :

 

168 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 

169 Skrót DOR oznacza :

 

170 Ładunek na haku dwurożnym zawieszamy :

 

171 Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 

172 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

173 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 

174 Na rysunku pokazana jest :

 

175 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

176 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

177 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 

178 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :

 

179 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

180 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

181 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 

182 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

 

183 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

 

184 Poniższy rysunek przedstawia :

 

185 Poniższy rysunek przedstawia :

 

186 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 

187 Przedstawione na rysunku zawiesiae specjalistyczne służy do :

 

188 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 

189 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 

190 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 

191 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 

192 Zawiesia to :

 

193 Zawiesia możemy podzielić :

 

194 DOR zawiesia pasowego można określić :

 

195 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 

196 Zawiesia łańcuchowe :

 

197 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :

 

198 Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

 

199 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

 

200 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 

201 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 

202 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

203 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 

204 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 

205 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 

206 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 

207 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

 

208 Katy alfa i þ w odniesieniu do zawiesia :

 

209 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 

210 Podwieszając ładunek za pomocą zawiesia dwucięgnowego łańcuchowego zakończonego hakami do uchwytów należy :

 

211 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

 

212 Używanie zawiesia w temperaturze powyżej 100˚C jest :

 

213 Poniższy rysunek przedstawia :

 

214 Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia wynosi :

 

215 Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

 

216 Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

 

217 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 

218 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55 o nie może przekraczać  :

 

219 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40 o nie może przekraczać  :

 

220 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50 o nie może przekraczać  :

 

221 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65 o nie może przekraczać  :

 

222 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

223 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

224 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 

225 Które z przedstawionych zawiesia specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

 

226 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

 

227 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dźwigarów stalowych ?

 

228 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

 

229 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

 

230 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkuszy blach w pozycji poziomej?

 

231 Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza

 

232 Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza

 

233 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesiae do przemieszczania ładunku?

 

234 Transport metali ciekłych jest możliwy w przypadku :

 

235 Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

 

236 Pracując wciągnikiem lub wciągarka wyposażona w chwytnik elektromagnetyczny :

 

237 Wciągnik lub wciągarka z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :

 

238 Podczas rozładunku wagonu z piaskiem przy pomocy wciągarki z czerpakiem, w wagonie  :

 

239 Ile hamulców mechanizmu podnoszenia jest zwykle wymagane w budowie wciągników/ wciągarek lejniczych?

 

240 Rdzeń liny wciągnika/wciągarki lejniczej powinien być wykonany z :

 

241 Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, czynność obowiązkowa dla operatora wciągarki z chwytakiem do materiałów sypkich to :

 

242 Jeśli producent nie określi inaczej, dopuszczalne graniczne kryteria zużycia haka wciągarek lejniczych wynosi :

 

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

 

Treść Elementu

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.