Kurs obsługi suwnicy, wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia

Cena od: 350,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi suwnicy ogólnego przeznaczenia – 350,00 zł
 • Kurs obsługi suwnicy specjalnego przeznaczenia – 450,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł

Cena:

 • Kurs obsługi suwnicy ogólnego przeznaczenia – 350,00 zł
 • Kurs obsługi suwnicy specjalnego przeznaczenia – 450,00 zł
 • Egzamin UDT- 450,00 zł
sprawdź dlaczego

warto szkolić
się u nas

Odtwórz wideo

Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania do 80%!

Dofinansowanie przez Bazę Usług Rozwojowych

Kurs na suwnice

Osoby z uprawnieniami na operowanie suwnic są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy. W każdym większym zakładzie produkcyjnym znajdują się suwnice, więc jeżeli jesteś zainteresowany zrobieniem takich uprawnień to dobrze trafiłeś/aś!

Suwnica to po prostu dźwignica, która pracuje w jednej lub dwóch płaszczyznach przesuwu z mechanizmem podnoszenia oraz opuszczania. W swojej budowie posiada również element chwytający w postaci zawiesia hakowego czy trawersu.

Operator suwnic – kurs pozwoli na wykonywanie prac w zakresie działań:

 • wodno-kanalizacyjnych,

 • magazynowych,

 • wyburzeniowych,

 • związanych z konserwacją zabytków

Program szkolenia na suwnice

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego
b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy :
a ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b )otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c )pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwowa Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a )przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d )wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służba BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie
b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b )ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione
b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w dzienniku konserwacji
c )w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej
b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na
eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :
a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :
a )800 kg
b )900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b )na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a )kg
b )Pa
c ) mth
d ) mm

80. Łącznik suwnicy :
a ) powinien znajdować się na moście suwnicy
b )może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
d ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

81. Łapy oporowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

82. Zgarniacze to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

83. Kleszcze szynowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

84. Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?
a ) wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
b ) wciągnik – zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
c ) nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są :
a ) zgarniacze szynowe
b ) łapy oporowe
c ) silniki mechanizmów suwnicy
d ) łączniki krańcowe

86 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są :

a ) łapy oporowe
b ) rezystory rozruchowe
c ) łączniki STOP
d ) hamulce bezpieczeństwa

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
a ) reduktor
b ) wciągnik
c ) wciągarka
d ) dźwigar

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?
a ) na podeście suwnicy
b ) do pasa dolnego czołownicy
c ) na końcach torowiska
d ) na opornikach/rezystorach rozruchowych

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
a) zgodnie z dokumentacją producenta
b ) minimum 4
c )więcej niż 3
d ) 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów :
a ) zasilania silników jazdy
b ) sterowania suwnicy
c ) zasilania suwnicy
d ) oświetlenia suwnicy

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są :
a ) czołownice i dźwigary
b ) odboje i dźwigary
c ) liny nośne oraz zblocze hakowe
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

92. Do czego służy blokada zerowa?
a ) uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
b ) powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
c ) uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
d ) zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce :
a ) automatyczne
b ) taśmowe
c ) trzy hamulce bębnowe
d ) minimum dwa hamulce tarczowe

94. Łącznik STOP :
a ) rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
b ) jest łącznikiem bezpieczeństwa
c ) rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
d ) musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

95 . ” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się :
a ) na moście suwnicy
b ) w kabinie sterowniczej
c ) w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
d ) w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są :
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
b ) zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
c ) zderzaki, odboje, barierki ochronne
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
b ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
c ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
d ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
a ) 5%
b ) 3%
c ) 10%
d ) 7%

99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
a ) 2%
b ) 5%
c ) 7%
d ) 10%

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
a ) zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
b ) odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
c ) zderzaki, łapy oporowe, hamulce
d ) zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
a ) do 3%
b ) 10% ale nie więcej niż 5mm
c ) do 15%
d ) do 7%

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
a ) tak
b ) nie
c ) zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
d ) nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
a ) tak
b ) nie
c ) tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
d ) w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?
a ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
b ) blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
c ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
d ) tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :
a ) zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b ) bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c ) w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

106. Zderzaki suwnicy to :
a ) nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
b ) mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
c ) zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na :
a ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
b )podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
c ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
d ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

108. Zadaniem łapy oporowej jest :
a ) zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
b ) zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
c ) zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
d ) zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia :
a ) uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
b ) samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
c ) wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
d ) prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
a ) chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
b ) chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
c ) do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
d ) do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnice :
a ) wspornikowa
b ) bramowa
c ) natorowa z wysięgnicą
d ) półbramowa

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” :
a ) odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b ) ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c ) służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
a ) suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
b ) suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
d ) udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
a ) blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b ) blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c ) blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
d ) blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do :
a ) ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
b ) sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
c ) sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
d ) sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest :
a ) łapa oporowa
b ) łącznik krańcowy
c ) odbój
d ) zderzak

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?
a ) 10t
b ) 13,2 t
c ) 3,2 t
d )przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :
a ) wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
b ) wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c ) wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

119. Czołownica to element :
a ) suwnicy
b ) wciągnika
c ) wciągarki
d ) zblocza hakowego

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie :
a ) zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
b ) zapobiec przeciążeniu suwnicy
c ) nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
d ) uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do :
a ) wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
b ) wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
c ) natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
d ) aktywowaniu hamulca awaryjnego

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to :
a )łączniki krańcowe
b ) układ antykolizyjny
c ) ograniczniki obciążeniowe
d ) ograniczniki zwalniania ruchów

123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone :
a ) na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego

b ) w kabinie suwnicy
c ) przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
d ) na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

124. Skrót GNP oznacza :
a ) Graniczna Nominalna Prędkość
b ) ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c ) Gniazdo Niskiego Prądu
d ) Grupa Natężenia Pracy

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :
a ) przywiązywanie zawiesi do haka
b ) zapadka zabezpieczająca
c ) przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d ) zawiesie sztywne czyli trawersa

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
a ) żółtym
b ) dowolnym
c ) czerwonym
d ) czarno-żółtym

127. Dźwigar suwnicy to :
a ) maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
b ) belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
c ) zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
d ) element podporowy podtorza lub torowiska

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
a )haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b ) haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c ) haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d ) haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
a ) w suwnicach z wciągarka linowa
b ) w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
c ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
d ) we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi :
a )5 cm
b ) 10 cm
c ) 20 cm
d ) 15 cm

131. Zderzaki suwnicy montowane są :
a ) na końcu toru jezdnego
b ) na czołownicach
c ) na dźwigarach
d ) na podłużnicach

132. Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
a ) 0
b ) 1
c ) 2
d ) 10%

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c ) sprzęgło cierne przeciążeniowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze :
a ) suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
b ) suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
c ) każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
d ) udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :
a ) udźwig
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

136. Sprawdzenie blokady zerowej :
a ) przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
b ) przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
c ) nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania – blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
d ) wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej :
a ) łącznik główny suwnicy musi być załączony
b ) przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
c ) ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
d ) musi być wciśnięty przycisk STOP

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?
a ) tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b ) tak, na pisemne polecenie przełożonego
c )tak, ale sporadycznie
d ) nie, jest to zabronione

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
a ) tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
b ) nie, nigdy
c ) tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d ) tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :
a ) jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b ) jest absolutnie niedopuszczalne
c ) jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
d ) nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się :
a ) w kabinie pojazdu
b ) na podstawie ładunkowej pojazdu
c ) w dowolnym miejscu zakładu pracy
d ) poza strefa pracy suwnicy

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy :
a ) zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b ) za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c ) wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
d ) odłożyć go natychmiast na podłoże

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :
a )1000 kg
b ) 4,5 – 5,0 t
c ) 1,0 t
d ) 7,5 – 7,9 t

144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego :
a ) podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
b ) podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
c ) należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy :
a ) nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
b ) wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
c ) wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d ) wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

146. Ładunki wolno składować :
a ) w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
b ) na drogach transportowych
c ) tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d ) w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

147. Suwnica
z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :

a ) tylko blach ferromagnetycznych
b ) tylko tafli szkła
c ) blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
d ) wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni
zewnętrznej

148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli :
a ) szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
b ) po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
c ) przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
d ) ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku”dół” powinien być tak ustawiony aby :
a ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
b ) na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
c ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
d ) na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

150. Istotnym kryterium zużycia haka jest :
a ) pękniecie
b ) rozwarcie gardzieli haka
c ) zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się :
a ) z obciążeniem nominalnym
b) bez obciążenia
c ) z obciążeniem 110%
d) z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

152. Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że :
a ) można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b ) można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c ) można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d ) należy natychmiast zakończyć prace

153 Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

154. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

155. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

156. Trawersa służy do :
a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
a ) 20,0 t
b) 25,2t
c ) 30,0 t
d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


158. Skrót DOR oznacza :

a ) dopuszczalne obciążenie robocze
b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
c ) dozwolona obsługa ręczna
d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

159. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

160. Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :
a ) Ilość wykorzystanych cięgien
b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c ) kat rozwarcia cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a )6,0 t
b )5,0 t
c )7.0 t
d )3,5 t

 

162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a )2,0 t
b )5,0 t
c )7,0 t
d ) 10,0 t

163. Na rysunku pokazana jest :
a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 100°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

165. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

168. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2


170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

171. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
a) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawe
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

173. Poniższy rysunek przedstawia :
a )osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

174. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) element kleszczy szynowych

175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
b ) podnoszenia prętów stalowych
c ) podnoszenia elementów betonowych
d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

176. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a )podnoszenia elementów betonowych
b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
d ) podnoszenia prętów stalowych

177. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
a ) hakowy
b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c ) zakładowe służby BHP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
a ) co 30 dni
b ) co 2 miesiące
c ) nie podlegają przeglądom okresowym
d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

179. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
a ) rodzaju przenoszonego materiału
b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181. Zawiesie to :
a ) element umożliwiający transportowanie ładunku
b ) element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

182. Zawiesia możemy podzielić :
a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b ) ze względu na ilość cięgien nośnych
c ) ze względu na rodzaj cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

183. DOR zawiesia pasowego można określić :
a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b ) mierząc grubość pasa
c ) sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
a ) jest zabroniona
b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d ) jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

185. Zawiesia łańcuchowe :
a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d ) nie wymagają konserwacji

186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 100°
c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d ) 90°

187. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 60°
c ) uwzględnia się wyłącznie kat a
d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

189. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
a ) Rys A, B, C
b ) Rys A, B, D
c ) Rys A, C, D
d ) Rys A, B, C, D

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 10%

192. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 50%

193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
a )rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

194. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :
a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c ) 10 % splotek
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

195. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
a ) pękniecie splotki w linie
b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c ) deformacja w kształcie koszyka
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :
a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d ) kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

197. Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :
a ) są sobie zawsze równe
b ) kat a stanowi połowę kata þ
c ) kat þ stanowi połowę kata a
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych
c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

199. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :
a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b ) wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c ) zależną od masy transportowanego ładunku
d ) wartością stała

200.
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
a )
dopuszczalne ale w krótkim czasie
b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to
instrukcja zawiesia
c ) zabronione
d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

201. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c ) cechę zawiesia specjalnego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

202. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
a ) 8,4 t
b ) 6,0 t
c )10,0 t
d )8,0 t

203. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :
a ) 10,0 t
b )8,4 t
c )6,0 t
d )4,0 t

204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :
a )8,4 t
b )8,0 t
c )6,0 t
d )4,0 t

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

206. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) nie wolno podnosić

210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a) 6t
b) 8,4
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

211. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 7t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

216. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

217. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1 i RYS. 2
b ) RYS. 2 i RYS. 3
c ) RYS. 3 i RYS 4
d ) RYS. 4 i RYS 1

219. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :
a )kat rozwarcia cięgien zawiesia
b ) maksymalny kat wierzchołkowy
c ) wartość określająca udźwig zawiesia
d ) DOR zawiesia

220. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :
a ) długość zawiesia
b ) kat odchylenia cięgien od pionu
c ) zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

221. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :
a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c ) zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

222. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien :
a ) przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
b ) sprawdzić skok luzownika hamulca
c ) zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
d ) sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

223. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :
a ) zabezpieczyć teren
b ) powiadomić przełożonego
c ) wyłączyć zasilanie suwnicy
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

224. Obsługującemu zabrania się :
a ) wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
b ) przenoszenia ładunków nad ludźmi
c ) pracy w trakcie opadów deszczu
d ) kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

225. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :
a ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b ) należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c ) przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d ) należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

226. Próbę hamulca przeprowadza się :
a ) przed rozpoczęciem pracy suwnica
b ) tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c ) tylko po wymianie liny
d ) tylko w obecności konserwatora

227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :
a ) należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
b ) linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c ) można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d ) można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

228. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu :
a ) należy przerwać prace
b ) można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
c ) można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
d ) można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

229. Próbę
łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

a )z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b ) z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c ) bez ciężaru
d ) z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

230. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) łapa oporowa
d ) łącznik krańcowy

231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :
a ) pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b ) pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c ) możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d ) podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

232. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
a ) udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
b ) udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
c ) udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

233. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
a ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi
5 t i można pracować nimi jednocześnie
b ) suwnica
posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie
przeciążyć o 5 t
c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t
i nie można nimi pracować jednocześnie
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d ) w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) 200 cm
d ) w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

236 W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
a ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
b ) blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
c ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
d ) zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

237. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
a ) hakowy trzyma ładunek ręką
b ) operator trzyma ładunek ręką
c ) przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

238. Kiedy powinno stosować się trawerse?
a ) jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b ) jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c ) jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
a ) można, za zgoda kierownika zakładu
b ) nie wolno
c ) można, po uzgodnieniu z hakowym
d ) można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

240. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
a ) można, bo ładunek nigdy nie spadnie
b ) można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
c ) nie wolno
d ) należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

241. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
a ) w żadnym przypadku nie wolno podnosić
b ) można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c ) można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
d ) można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia

242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :
a ) jest zabronione
b ) jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
c ) jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
d ) jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

243. Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :
a ) wyłącznie hakowy
b ) wyłącznie sygnalista
c ) dowolna osoba
d ) wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
a ) sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b ) tak, aby jedna gardziel była obciążona
c ) tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d ) tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

245. Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć :
a ) mechanizmu jazdy mostu
b ) mechanizmu jazdy wózka
c ) mechanizmu podnoszenia
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :
a ) podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b ) podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
c ) ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
d ) wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :
a ) zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b ) przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c ) kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d ) kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

248. Po zakończeniu pracy suwnica należy :
a ) opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b ) podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
c ) ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
d ) podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas :
a ) oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
b ) oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
c ) jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
d ) w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

250. Kojarzenie ruchów suwnicy to :
a ) próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b ) umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c ) podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
d ) jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

251. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy :
a ) sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
b ) prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
c ) oszacować masę ładunku
d ) poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

252 Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy :
a ) tylko po zakończeniu pracy
b ) przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
c ) każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
d ) jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
a ) 1x z szybka prędkością
b ) 2x, (1x wolno i 1x szybko)
c ) nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
d ) suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

254. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia :
a ) tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b ) nie
c ) tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d ) w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :
a ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
c ) tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d ) nie, nie może

256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie :
a ) tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
b ) tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
c ) tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
d ) nie może podnosić ładunku

257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić :
a ) wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
b ) zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
c ) nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
d ) zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

258. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie :
a ) wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
b ) nie wolno przewozić ładunków
c ) wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :
a ) odmówić wykonania pracy
b ) skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
c ) najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
d ) oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku :
a ) ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
b ) ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
c ) niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
d ) złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
a ) wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
b ) prędkości z jaka transportowany jest ładunek
c ) wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
d ) wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.

Treść Elementu

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego
b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c ) pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwową Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służbą BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace, gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie
b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione

b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w dzienniku konserwacji
c ) w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej
b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :
a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalną objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalną masą podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :
a ) 800 kg
b ) 900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
a ) 800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
a ) 800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b ) na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a ) kg
b ) Pa
c ) mth
d ) mm

80. Łącznik suwnicy :
a ) powinien znajdować się na moście suwnicy
b ) może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
d ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

81. Łapy oporowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

82. Zgarniacze to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

83. Kleszcze szynowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

84. Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?
a ) wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
b ) wciągnik – zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
c ) nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są :
a ) zgarniacze szynowe
b ) łapy oporowe
c ) silniki mechanizmów suwnicy
d ) łączniki krańcowe

86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są :
a ) łapy oporowe

b ) rezystory rozruchowe
c ) łącznik STOP
d ) hamulce bezpieczeństwa

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
a ) reduktor
b ) wciągnik
c ) wciągarka
d ) dźwigar

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?
a ) na podeście suwnicy
b ) do pasa dolnego czołownicy
c ) na końcach torowiska
d )  na opornikach/rezystorach rozruchowych

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
a ) zgodnie z dokumentacja producenta
b ) minimum 4
c ) więcej niż 3
d ) 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów :
a ) zasilania silników jazdy
b ) sterowania suwnicy
c ) zasilania suwnicy
d ) oświetlenia suwnicy

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są :
a ) czołownice i dźwigary
b ) odboje i dźwigary
c ) liny nośne oraz zblocze hakowe
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

92. Do czego służy blokada zerowa?
a ) uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
b ) powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
c ) uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
d ) zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce :
a ) automatyczne
b ) taśmowe
c ) trzy hamulce bębnowe
d ) minimum dwa hamulce tarczowe

94. Łącznik STOP :
a ) rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
b ) jest łącznikiem bezpieczeństwa
c ) rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
d ) musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

95.  „Łącznik suwnicy” powinien znajdować się :
a ) na moście suwnicy
b ) w kabinie sterowniczej
c ) w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
d ) w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są :
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
b ) zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
c ) zderzaki, odboje, barierki ochronne
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
b ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
c ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
d ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
a ) 5%
b ) 3%
c ) 10%
d ) 7%

99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
a ) 2%
b ) 5%
c ) 7%
d ) 10%

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
a ) zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
b ) odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
c ) zderzaki, łapy oporowe, hamulce
d ) zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
a ) do 3%
b ) 10% ale nie więcej niż 5mm
c ) do 15%
d ) do 7%

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
a ) tak
b ) nie
c ) zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
d ) nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
a ) tak
b ) nie
c ) tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
d ) w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?
a ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
b ) blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
c ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
d ) tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :
a ) zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b ) bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c ) w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

106. Zderzaki suwnicy to :
a ) nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
b ) mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
c ) zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na :
a ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
b ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
c ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
d ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

108. Zadaniem łapy oporowej jest :
a ) zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
b ) zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
c ) zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
d ) zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia :
a ) uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
b ) samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
c ) wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
d ) prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
a ) chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
b ) chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
c ) do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
d ) do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnice :
a ) wspornikowa
b ) bramowa
c ) natorowa z wysięgnicą
d ) półbramowa

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” :
a ) odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b ) ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c ) służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
a ) suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
b ) suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
d ) udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
a ) blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b ) blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c ) blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
d ) blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do :
a ) ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
b ) sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
c ) sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
d ) sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest :
a ) łapa oporowa
b ) łącznik krańcowy
c ) odbój
d ) zderzak

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?
a ) 10 t

b ) 13,2 t
c ) 3,2 t
d ) przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :
a ) wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
b ) wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c ) wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

119. Czołownica to element :
a ) suwnicy
b ) wciągnika
c ) wciągarki
d ) zblocza hakowego

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie :
a ) zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
b ) zapobiec przeciążeniu suwnicy
c ) nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
d ) uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do :
a ) wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
b ) wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
c ) natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
d ) aktywowaniu hamulca awaryjnego

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to :
a ) łączniki krańcowe
b ) układ antykolizyjny
c ) ograniczniki obciążeniowe
d ) ograniczniki zwalniania ruchów

123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone :
a ) na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
b ) w kabinie suwnicy
c ) przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
d ) na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

124. Skrót GNP oznacza :
a ) Graniczna Nominalna Prędkość
b ) ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c ) Gniazdo Niskiego Prądu
d ) Grupa Natężenia Pracy

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :
a ) przywiązywanie zawiesi do haka
b ) zapadka zabezpieczająca
c ) przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d ) zawiesie sztywne czyli trawersa

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
a ) żółtym
b ) dowolnym
c ) czerwonym
d ) czarno-żółtym

127. Dźwigar suwnicy to :
a ) maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
b ) belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
c ) zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
d ) element podporowy podtorza lub torowiska

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
a ) haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b ) haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c ) haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d ) haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
a ) w suwnicach z wciągarka linowa
b ) w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
c ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
d ) we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi :
a ) 5 cm
b ) 10 cm
c ) 20 cm
d ) 15 cm

131. Zderzaki suwnicy montowane są:
a ) na końcu toru jezdnego
b ) na czołownicach
c ) na dźwigarach
d ) na podłużnicach

132. Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
a ) 0
b ) 1
c ) 2
d ) 10%

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c ) sprzęgło cierne przeciążeniowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że :
a ) suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
b ) suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
c ) każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
d ) udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :
a ) udźwig
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

136. Sprawdzenie blokady zerowej :
a ) przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
b ) przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
c ) nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania – blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
d ) wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej :
a ) łącznik główny suwnicy musi być załączony
b ) przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
c ) ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
d ) musi być wciśnięty przycisk STOP

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?
a ) tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b ) tak, na pisemne polecenie przełożonego
c ) tak, ale sporadycznie
d ) nie, jest to zabronione

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
a ) tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
b ) nie, nigdy
c ) tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d ) tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :
a ) jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b ) jest absolutnie niedopuszczalne
c ) jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
d ) nie zapewnia ciągłości kinematycznej, więc jest niedozwolone

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się :
a ) w kabinie pojazdu
b ) na podstawie ładunkowej pojazdu
c ) w dowolnym miejscu zakładu pracy
d ) poza strefa pracy suwnicy

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy :
a ) zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b ) za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c ) wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
d ) odłożyć go natychmiast na podłoże

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :
a ) 1000 kg
b ) 4,5 – 5,0 t
c ) 1,0 t
d ) 7,5 – 7,9 t

144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego :
a ) podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
b ) podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
c ) należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy :
a ) nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
b ) wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
c ) wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d ) wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

146. Ładunki wolno składować :
a ) w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają
b ) na drogach transportowych
c ) tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d ) w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :
a ) tylko blach ferromagnetycznych
b ) tylko tafli szkła
c ) blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
d ) wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej

148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli :
a ) szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
b ) po zluzowaniu hamulca odległość między okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
c ) przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
d ) ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony, aby :
a ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
b ) na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
c ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
d ) na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

150. Istotnym kryterium zużycia haka jest :
a ) pęknięcie
b ) rozwarcie gardzieli haka
c ) zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się :
a ) z obciążeniem nominalnym
b ) bez obciążenia
c ) z obciążeniem 110%
d ) z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że :
a ) można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b ) można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c ) można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d ) należy natychmiast zakończyć prace

153. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien :
a ) przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
b ) sprawdzić skok luzownika hamulca
c ) zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
d ) sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

154. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :
a ) zabezpieczyć teren
b ) powiadomić przełożonego
c ) wyłączyć zasilanie suwnicy
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

155. Obsługującemu zabrania się :
a ) wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
b ) przenoszenia ładunków nad ludźmi
c ) pracy w trakcie opadów deszczu
d ) kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

156. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :
a ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b ) należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c ) przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d ) należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

157. Próbę hamulca przeprowadza się :
a ) przed rozpoczęciem pracy suwnica

b ) tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c ) tylko po wymianie liny
d ) tylko w obecności konserwatora

158. W przypadku, gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :
a ) należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
b ) linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c ) można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d ) można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

159. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu :
a ) należy przerwać prace

b ) można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
c ) można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
d ) można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

160. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :
a ) z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b ) z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c ) bez ciężaru
d ) z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

161. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) łapa oporowa
d ) łącznik krańcowy

162. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe  :
a ) pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b ) pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c ) możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d ) podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

163. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
a ) udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
b ) udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
c ) udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

164. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
a ) udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
b ) udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
c ) udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

165. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d ) w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

166. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) 200 cm
d ) w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

167. W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?
a ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
b ) blokadę zerową stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
c ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
d ) zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

168. Ja należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
a ) hakowy trzyma ładunek ręką
b ) operator trzyma ładunek ręką
c ) przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

169. Kiedy powinno stosować się trawersę?
a ) jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b ) jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c ) jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

170. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
a ) można, za zgoda kierownika zakładu
b ) nie wolno
c ) można, po uzgodnieniu z hakowym
d ) można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

171. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
a ) można, bo ładunek nigdy nie spadnie
b ) można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
c ) nie wolno
d ) należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

172. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
a ) w żadnym przypadku nie wolno podnosić
b ) można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c ) można, po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
d ) można, ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia

173. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :
a ) jest zabronione
b ) jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
c ) jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
d ) jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

174. Sygnał  „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :
a ) wyłącznie hakowy
b ) wyłącznie sygnalista
c ) dowolna osoba
d ) wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

175. Ja należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
a ) sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b ) tak, aby jedna gardziel była obciążona
c ) tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d ) tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

176. Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć :
a ) mechanizmu jazdy mostu
b ) mechanizmu jazdy wózka
c ) mechanizmu podnoszenia
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

177. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :
a ) podnieść
przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b ) podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski
c ) ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace d ) wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

178. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :
a ) zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b ) przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c ) kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d ) kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

179. Po zakończeniu pracy suwnica należy :
a ) opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b ) podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
c ) ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
d ) podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

180. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas :
a ) oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
b ) oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
c ) jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
d ) w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

181. Kojarzenie ruchów suwnicy to :
a ) próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b ) umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c ) podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
d ) jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

182. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy :
a ) sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
b ) prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża c ) oszacować masę ładunku
d ) poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

183. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy :
a ) tylko po zakończeniu pracy
b ) przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
c ) każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
d ) jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

184. Ja należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
a ) 1x z szybką prędkością
b ) 2x, (1x wolno i 1x szybko)
c ) nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
d ) suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

185. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu
podnoszenia może pozostawić zawiesia :
a ) tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b ) nie
c ) tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d ) w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

186. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :
a ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia
c ) tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d ) nie, nie może

187. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek, gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie :
a ) tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 45°
b ) tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 60°
c ) tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°
d ) nie może podnosić ładunku

188. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić :
a ) wyłącznie wtedy, gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciągającej burzy
b ) zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
c ) nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
d ) zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

189. Nad kontenerami, w których mogą przebywać ludzie :
a ) wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
b ) nie wolno przewozić ładunków
c ) wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

190. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :
a ) odmówić wykonania pracy
b ) skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
c ) najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc d ) oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

191. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku :
a ) ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
b ) ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
c ) niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
d ) złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

192. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
a ) wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
b ) prędkości z jaka transportowany jest ładunek
c ) wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
d ) wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

193. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

194. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

195. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

196. Trawersa służy do :
a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

197. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
a ) 20,0 t
b ) 25,2 t
c ) 30,0 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

198. Skrót DOR oznacza :
a ) dopuszczalne obciążenie robocze
b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym α 120°
c ) dozwolona obsługa ręczna
d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

199. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

200. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :
a ) Ilość wykorzystanych cięgien
b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c ) kat rozwarcia cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

201. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a ) 6,0 t
b ) 5,0 t
c ) 7.0 t
d ) 3,5 t

202. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a ) 2,0 t
b ) 5,0 t
c ) 7,0 t
d ) 10,0 t

203. Na rysunku pokazana jest :
a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 100°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 120°

b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

206. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

207. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

208. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

209. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

210. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

211. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

212. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

213. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

214. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) element kleszczy szynowych

215. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
b ) podnoszenia prętów stalowych
c ) podnoszenia elementów betonowych
d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

216. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a ) podnoszenia elementów betonowych
b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
d ) podnoszenia prętów stalowych

217. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
a ) hakowy
b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c ) zakładowe służby BHP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

218. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
a ) co 30 dni
b ) co 2 miesiące
c ) nie podlegają przeglądom okresowym
d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

219. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
a ) rodzaju przenoszonego materiału
b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

220. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

221. Zawiesie to :
a ) element umożliwiający transportowanie ładunku
b ) element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

222. Zawiesia możemy podzielić :
a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b ) ze względu na ilość cięgien nośnych
c ) ze względu na rodzaj cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

223. DOR zawiesia pasowego można określić :
a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b ) mierząc grubość pasa
c )  sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

224 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
a ) jest zabroniona
b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d ) jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

225. Zawiesia łańcuchowe :
a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d ) nie wymagają konserwacji

226. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 100°
c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d ) 90°

227. Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 60°
c ) uwzględnia się wyłącznie kat α
d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

228. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesi linowego jest nieprawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

229. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

230. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
a ) Rys A, B, C
b ) Rys A, B, D
c ) Rys A, C, D
d ) Rys A, B, C, D

231. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 10%

232. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 50%

233. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
a ) rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

234.   O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :
a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c ) 10 % splotek
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

235. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
a ) pęknięcie splotki w linie
b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c ) deformacja w kształcie koszyka
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

236. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:
a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d ) kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości α =120 stopni

237. Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi :
a ) są sobie zawsze równe
b ) kat a stanowi połowę kąta β
c ) kat þ stanowi połowę kąta α
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

238. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych
c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

239. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :
a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b ) wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c ) zależną od masy transportowanego ładunku
d ) wartością stała

240. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
a ) dopuszczalne, ale w krótkim czasie
b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c ) zabronione
d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

241. Poniższy rysunek przedstawia :
a) cechę zawiesia łańcuchowego czterociegnowego
b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c ) cechę zawiesia specjalnego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

242. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
a ) 8,4 t
b ) 6,0 t
c ) 10,0 t
d ) 8,0 t

243. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi :
a ) 10,0 t
b ) 8,4 t
c ) 6,0 t
d ) 4,0 t

244. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi :
a ) 8,4 t
b ) 8,0 t
c ) 6,0 t
d ) 4,0 t

245. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

246. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

247.  Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

248.  Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

249.  Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) nie wolno podnosić

250. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

251. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

252. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 7 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

253. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

254. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

255. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dzwigarów stalowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

256. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

257. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

258. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1 i RYS. 2
b ) RYS. 2 i RYS. 3
c ) RYS. 3 i RYS 4
d ) RYS. 4 i RYS 1

259. Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza :
a ) kat rozwarcia cięgien zawiesia
b ) maksymalny kat wierzchołkowy
c ) wartość określająca udźwig zawiesia
d ) DOR zawiesia

260. Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza :
a ) długość zawiesia
b ) kat odchylenia cięgien od pionu
c ) zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

261. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :
a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c ) zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

262. Chwytak służy do transportu ładunków :
a ) sypkich

b ) stalowych
c ) dowolnych
d ) niebezpiecznych

263. Chwytnik elektromagnetyczny służy do transportu ładunków :
a ) sypkich
b ) dowolnych
c ) stalowych
d ) aluminiowych

264. Suwnice służące do transportu ciekłych metali powinny :
a ) posiadać przynajmniej dwa hamulce w mechanizmie podnoszenia
b ) posiadać dwie kabiny
c ) posiadać większą niż w suwnicach ogólnego przeznaczenia liczbę kół jezdnych
d ) być w wykonaniu przeciwwybuchowym

265. Do transportowania materiałów sypkich służy :
a ) trawersa
b ) chwytak
c ) hak płytkowy
d ) chwytnik

266. Które stwierdzenie dotyczy suwnicy trawersowej?
a ) jest to suwnica wyposażona w trawerse zamocowana na stałe na haku suwnicy.
b ) jest to suwnica w której lina nośna przechodzi przez krążki linowe trawersy.
c ) jest to suwnica służąca do transportu długich elementów przy pomocy wymiennego specjalistycznego osprzętu do podnoszenia w postaci trawersy.
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

267. W przypadku suwnicy lejniczej :
a ) w mechanizmie podnoszenia powinna być używana lina nośna z niepalnym rdzeniem o współczynniku bezpieczeństwa minimum 10.
b ) haki powinny być wykonywane w technologii z jednolitego odlewu stali o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 550 MPa.
c ) mechanizm podnoszenia powinien być wyposażony w podwójny hamulec, a każdy z hamulców działając niezależnie musi być w stanie zatrzymać mechanizm z obciążeniem nominalnym.
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

268. Rdzeń liny mechanizmu podnoszenia suwnicy lejniczej powinien być wykonany z :
a ) włókien syntetycznych
b ) włókien sizalowych
c ) drutu stalowego
d ) dowolnego materiału nieorganicznego

269. Suwnica lejnicza posiada :
a ) podwójny mechanizm podnoszenia kadzi
b ) mechanizm podnoszenia i przechyłu kadzi
c ) blokadę mechanizmu jazdy wciągarki podczas pracy pod obciążeniem.
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

270. W suwnicach specjalnych może występować zabezpieczenie elektryczne w postaci :
a ) blokady zerowej
b ) ogranicznika udźwigu
c ) łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

271. Przedstawiony na zdjęciu osprzęt to :
a ) chwytak polipowy
b ) chwytnik elektromagnetyczny
c ) czerpak
d ) wielozadaniowy nośnik osprzętu

272. Ile hamulców powinna posiadać suwnica lejnicza w mechanizmie podnoszenia?
a ) 1
b ) co najmniej 2
c ) co najmniej 3
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

273. Suwnica trawersowa służy do :
a ) podnoszenia ładunków niebezpiecznych
b ) podnoszenia ładunków za pomocą elektromagnesu
c ) podnoszenia kadzi z ciekłym metalem
d ) podnoszenia długich ładunków (np. prętów zbrojeniowych, rur)

274. Ogranicznik udźwigu w suwnicy powinien wyłączyć :
a ) mechanizm podnoszenia w kierunku „góra”
b ) mechanizm podnoszenia w kierunku „dół”
c ) wyłącznie mechanizm jazdy mostem
d ) Wszystkie mechanizmy suwnicy

275. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :
a ) nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
b ) podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
c ) strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

276. Pracując suwnica wyposażona w chwytnik elektromagnetyczny :
a ) nie trzeba zwracać uwagi na gabaryt i kształt ładunku, bo ze względu na ograniczona moc strumienia magnetycznego i tak nie przeciąży się suwnicy
b ) kształt ładunku ma wpływ na wielkość wykorzystanego strumienia magnetycznego chwytnika, a tym samym na udźwig suwnicy
c ) zakłada się, że strumień magnetyczny jest proporcjonalny do masy podnoszonego ładunku
d ) Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

277. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :
a ) tylko blach ferromagnetycznych
b ) tylko tafli szkła
c ) blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
d ) materiałów o silnie porowatej strukturze

278. W suwnicach trawersowo-chwytnikowych po zakończeniu pracy :
a ) odstawiamy trawers z chwytnikami w wyznaczonym miejscu na poziomie roboczym, w celu odciążenia konstrukcji nośnej

b ) ustawiamy trawers w górne skrajne położenie,
c ) odpinamy chwytniki elektromagnetyczne
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są niepoprawne

279. Suwnica chwytnikowa to potocznie suwnica :
a ) magnesowa
b ) czerpakowa
c ) hakowa
d ) lejnicza

280.  Suwnica chwytakowa to potocznie suwnica :
a ) lejnicza
b ) magnesowa
c ) hakowa
d ) czerpakowa

281. Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, czynność obowiązkowa dla operatora suwnicy chwytakowej to :
a ) każdorazowe naprawianie chwytaka w razie awarii
b ) odłożenie chwytaka do materiałów sypkich w stanie otwartym na podłoże po zakończeniu pracy
c ) ukośne podnoszenie chwytaka z materiałem w razie potrzeby
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

282. Jeśli producent nie określi inaczej, dopuszczalne graniczne kryteria zużycia haka w suwnicach lejniczych wynosi :
a ) 5% rozgięcie, 10% wytarcie
b ) 10% rozgięcie, 5% wytarcie
c ) 10% rozgięcie, 10% wytarcie
d ) 5% rozgięcie, 5% wytarcie

283. Podczas rozładunku wagonu z piaskiem przy pomocy suwnicy z czerpakiem, w wagonie  :
a ) może przebywać wyłącznie jedna osoba wygarniająca piasek na środek wagonu
b ) może przebywać więcej osób, jeśli jest taka potrzeba
c ) nikt nie może przebywać, wejście do wagonu jest możliwe tylko po przerwaniu pracy suwnica
d ) może przebywać operator suwnicy w przypadku stosowania sterowania radiowego

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

 • Szkolenie – 99,00 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 260,00 zł
 • Tłumaczenie na j. angielski – 65,00 zł
 • Tłumaczenie na j. niemiecki – 65,00 zł
 • Duplikat – 50,00 zł
 • Szkolenie podstawowe (Poznań) – 190,00 zł

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.